تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۶۴

پیام: با ازدواج مجدد زوج حتی به طور موقت، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می‌شود و منقضی شدن مدت ازدواج موقت نیز بر حق ایجاد شده تأثیری ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.و. فرزند الف. به طرفیت آقای ب.ب. فرزند ش. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف زوج از شرایط ضمن‌العقد با این توضیح که حسب سند نکاحیه ابرازی به شماره... تنظیم شده نزد دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت ورامین زوجین در تاریخ ۱۳۸۲/۳/۳ به عقد دائم و رسمی یکدیگر درآمده‌اند و زوجه با این ادعا که زوج از حدود ۱/۵ سال قبل از تقدیم دادخواست وی را رها کرده و سوء معاشرت داشته و بعداً اعلام داشته زوج بدون اذن ایشان با مجوز قانونی تجدید فراش نموده است و طرفین مستقل از هم زندگی می‌کنند خواسته خود را به شرح مذکور مطرح نموده است و خوانده نیز در جریان رسیدگی ضمن رد ادعای خواهان در جلسه مورخه ۱۳۹۳/۴/۷ اظهار داشته با خانمی به اسم م.ح. به‌ صورت موقت ازدواج کرده بود که مدت آن منقضی شده و حاضر به طلاق نیست دادگاه با عنایت به اینکه مساعی و اهتمام جهت اصلاح ذات‌البین و سازش زوجین بی‌نتیجه بوده و داوران به طلاق نظر داده‌اند و زوجه نیز با بذل ۱۰ سکه از کل مهریه به وقوع طلاق اصرار داشته و محتویات پرونده از جمله اقرار صریح زوج به ازدواج موقت که مدت آن هم منقضی شده باشد شرط ضمن‌العقد موضوع شرط ۱۲ از شروط ضمن‌العقد محقق و حق زوجه برای درخواست طلاق مستقر گردیده است و از ناحیه زوج دفاع موثری که رافع اعتبار ادعای خواهان باشد به عمل نیامده فلذا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و مواد ۲۶، ۲۹، ۳۱ و ۳۳ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه (خواهان) صادر می‌نماید نوع طلاق با توجه به بذل ۱۰ سکه از کل مهریه از سوی زوجه خلع بوده در مورد جهیزیه که آن را مسترد کرده و ادعایی وجود ندارد در مورد نفقه زوجه قبلاً اقدام نموده و به مرحله اجرا رسیده و در جریان اجرا می‌باشد و دادگاه خود را در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی‌بیند حضانت فرزند مشترک با پدرش است و مادر طفل هر هفته می‌تواند ۲۴ ساعت ملاقات نماید زوجه می‌تواند با اختیار حاصل از شروط ضمن عقد به وکالت از زوج، حق توکیل به غیر ضمن حضور در دفتر طلاق نسبت به اجرای آن اقدام نماید. برابر ماده ۳۱ قانون اخیرالذکر ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر زوجین به وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند مدت اعتبار حکم صادره از تاریخ قطعیت به مدت شش ماه می‌باشد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی کهریزک- رحمانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. به طرفیت خانم م.و. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۸۱۹- ۱۳۹۳/۹/۱ صادره از شعبه۲ دادگاه عمومی خانواده کهریزک که بر اجازه طلاق به زوجه به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن‌العقد با بذل تعداد ۱۰ عدد سکه بهار آزادی، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد، تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد، این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان‌ عالی کشور است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی- مدنی کرمانی