تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۴۷

پیام: اعلام رضایت فروشنده به استفاده اداری خریدار از ملک مورد معامله، برای وی ایجاد شرط و تعهد محسوب نمی‌شود تا بتوان الزام به اجرا و اعلام آن را به نحو رسمی مطالبه کرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت الف.ص. و س.ط. به طرفیت م.ه. با وکالت آقای م.ح. به خواسته الزام به اعلام رضایت به تغییر کاربری به اداری واحدهای مورد معامله نظر به اینکه خواهان اعلام داشته به‌ موجب مبایعه‌‬نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵با خرید دو واحد آپارتمان با پلاک ثبتی... به منظور استفاده از واحدهای مذکور تحت عنوان اداری و تأیید آن از سوی خوانده صورت گرفته ولیکن شهرداری رضایت رسمی را ضروری می‌داند که خوانده از تنظیم آن در دفتر اسناد رسمی امتناع می‌نماید در حالی که امر مذکور از شرایط ضمن عقد می‌باشد دادگاه با ملاحظه اظهارات وکلای طرفین و لوایح تقدیم با رد دفاعیات وکیل خوانده ادعای خواهان را منطبق با مقررات قانونی تشخیص مستنداً به مواد ۲۲۰ و ۲۳۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آ.د.م خوانده را به ایفای شرط ضمن عقد مبنی بر اعلام رضایت رسمی در دفتر اسناد رسمی با موضوع تغییر کاربری واحدهای مورد معامله موصوف (مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ به اداری و پرداخت هزینه دادرسی و حق‬‌الوکاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم و ملزم می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۱دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

محتویات پرونده چنین دلالت دارد که تجدیدنظرخواه آقای م.ه. دو دستگاه آپارتمان با مشخصات مندرج در بیع ‬نامه عادی به تجدیدنظرخوانده شرکت الف. فروخته و ضمن آن قید کرده‌اند که: «خریدار به اطلاع فروشنده رساندند که قصد استفاده اداری از واحدهای مورد معامله را دارند، فروشنده علاوه بر اعلام رضایت خود در این خصوص متعهد هستند که خریداران سایر واحدهای ساختمان را از این امر مطلع سازند». فی‌‬الحال شرکت مذکور دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به رضایت رسمی به تغییر کاربری به اداری واحدهای خریداری شده را به استناد مراتب مذکور نموده که شعبه محترم ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۹۳۰۵۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳ تجدیدنظرخواه را به ایفای شرط ضمن عقد مبنی بر اعلام رضایت رسمی در دفتر اسناد رسمی با موضوع تغییر کاربری واحدهای مورد معامله به اداری و جبران خسارات دادرسی محکوم که در فرجه قانونی موضوع تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از وی و به طرفیت شرکت مزبور با وکالت آقای الف.ص. قرار گرفته است. به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی مآلاً وارد و دادنامه موصوف عنه شایسته تأیید نیست چرا که اولاً تنظیم سند رسمی از آثار و توابع عرفی بیع و معامله است. ثانیاً تجدیدنظرخواه بر طبق مراضات حاصله با تجدیدنظرخوانده موافقت و رضایت خود با قصد تجدیدنظرخوانده بر استفاده اداری از مورد معامله را اعلام نموده است، موافقت و اعلام رضایت مزبور اساساً شرط و تعهد محسوب نیست که الزام به اجرا و اعلام آن، آن‬هم به نحو رسمی مطالبه شود، فلذا دعوی قابلیت استماع نداشته به استناد مواد ۳۴۸ بندهای ج و ه- و ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

مستشاران دادگاه شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قیصری - حاجی حسنی