خواهان دعوای اعلام ورشکستگی شرکت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف عضویت و سهیم بودن در شرکت، مجوز طرح خواسته اعلام ورشکستگی شرکت و تعیین مدیر تصفیه برای آن نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان 1 - ع.ر. و... با وکالت آقای ع.ر. به‌ طرفیت 1 - شرکت ر.م. سهامی خاص ثبت به شماره... با وکالت آقای م.ک. و خانم ف.غ. و.... خواسته صدور حکم ورشکستگی (صدور حکم به اعلام ورشکستگی شرکت با تعیین تاریخ توقف با جلب نظر کارشناس) و تعیین مدیر تصفیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات دعوی نظر به اینکه طرح ادعای خواهان‌ها خارج از شمول و محدوده ماده 415 قانون تجارت بوده و این امر مورد ایراد نماینده حقوقی خوانده ردیف سوم واقع گردیده است و با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده مذکور جنبه امری دارد و توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم امری مذکور می‌باشد. دعوی مطروحه موقعیت قانونی نداشته و قابلیت رسیدگی را ندارد لهذا بنا به‌ مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها را در وضعیت حاضر صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به وکالت از آقایان ع. و م.ر. به طرفیت شرکت ر.م. و ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/09 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت ر.م. با تعیین تاریخ توقف و مدیر تصفیه قرار عدم استماع دعوی صادر شده به گونه‌ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و قرار مزبور نهایتا مورد تایید است چرا که افرادی که می‌توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را بنمایند در ماده 415 قانون تجارت شمرده شده‌اند، تجدیدنظرخواهان‌ها از هیچ‌یک از اشخاص مزبور نیستند و در این مرحله هم که مدعی شده‌اند از شرکت طلبکار هستند صرف نظر از اینکه تغییر مبنای دعوی پذیرفته نیست دلیلی بر این امر ارائه ننموده‌اند و به هر حال صرف عضویت و سهیم بودن در شرکت مجوز طرح خواسته نبوده است لذا مستندا به ماده 355 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قیصری - حاجی حسنی

منبع
برچسب‌ها