تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۱۶۰

پیام: آرای صادره از مراجع غیرقضایی، دارای اعتبار امر مختومه نیستند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم‌ها ح. و ح. و ح. شهرت همگی الف. فرزندان م. با وکالت آقای م.الف. بطرفیت خواندگان م.، خانم م.ح. و ج. و س. شهرتین الف. با وکالت آقای ع.م. و خانم ف. بخواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف خواندگان ردیف دوم و سوم مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با جلب نظر کارشناس، وضع ید خواهان نسبت به دو دانگ مشاع حسب صلح‌نامه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه به دلالت ماده ۴۷ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با اصلاحیه های بعدی ثبت صلح‌نامه اجباری می‌باشد و خواهان سند رسمی به دادگاه ارائه نداشته‌اند و با عنایت به اینکه خلع ید، فرع بر مالکیت رسمی می‌باشد و در پرونده حاضر صرف ارائه سند عادی دلالت بر مالکیت رسمی خواهان ندارد و با عنایت به اینکه ملک متنازعٌ‌فیه مشاعی و ورثه‌ای است، مطالبه اجرت‌المثل و خلع ید زمانی محقق و مفروض است که ابتدا ممانعت از حق استفاده سهم‌الارث در ملک مشاعی توسط خواندگان، به اثبات برسد و مانعت از حق احراز گردد، در صورتیکه خواهان هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که حکایت از ممانعت از حق باشد، ارائه نکرده‌است. شرایط و قراین که دعوی مطروحه با اوضاع و احوال محقق و موقعیت مطروحه تقویت نماید، مشهود نمی‌باشد؛ لذا دعوی مطروحه با کیفیت موصوف قابلیت اجابت نداشته، دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص دادخواست تقابل آقای س.الف. با وکالت خانم ف. و آقای ع.م. بطرفیت خواندگان ح. و ح. و ح. شهرت همگی الف. فرزندان م. با وکالت آقای ع.الف. و الف.خ. بخواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۷۳۰۰۱۱۲ مطروحه در شعبه ۱۳ مجتمع شهید بهشتی بخواسته ابطال صلح‌نامه عادی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه علت عمده ابطال صلح‌نامه را رسمی نبودن صلح‌نامه عادی اعلام داشته‌اند و صرف نظر از اینکه رسمی نبودن صلح‌نامه موجبی برای ابطال نمی‌باشد؛ علیهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. آرای صادره حضوری، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۳دادگاه عمومی حقوقی تهران - صمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. با وکالت آقای ع.م. بطرفیت خانم‌ها ح. و ح. و ح. نام خانوادگی همگی الف. از دادنامه شماره ۸۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که بر صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال صلح‌نامه عادی تنظیم شده بین آقای م.الف. و تجدیدنظرخواندگان اشعار داشته، با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و به کیفیتی نیست که موجب نقض دادنامه گردد. زیرا ادعای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر تنظیم صلح‌نامه مذکور بنحو صوری، متکی به دلیل اثباتی نبوده و تنظیم اظهارنامه مالیاتی از ناحیه تجدیدنظرخواندگان و قید دو دانگ حق کسب و پیشه موضوع صلح‌نامه در آن به عنوان ماترک مصالح، نمی‌تواند دلالت بر صوری بودن صلح‌نامه تلقی گردد. از طرفی صرفنظر از عدم ارائه رأی شورای عالی مالیاتی مستند وکیل تجدیدنظرخواه، به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی آراء صادره از مراجع غیرقضایی دارای اعتبار امر مختومه نمی‌باشد. همچنین سلب حق انتقال منافع مورد اجاره از مستأجر(م.الف.) به موجب قرارداد اجاره، نمی‌تواند موجب بطلان انتقال حق کسب و پیشه موضوع صلح‌نامه گردد. باتوجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس دلایل و مستندات فوق‌الذکر و بر مبنای مقررات قانونی صادر شده و از جهت نحوه استدلال و استنباط از مقررات قانونی و همچنین رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال می‌باشد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد بخش آخر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مورد اعتراض تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فارسیجانی - رضایی