تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۳۹۹

پیام: عقد بیع صحیح، فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نماید و صرف عدم تنظیم سند رسمی، مانع از تحویل مبیع نیست؛ زیرا تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. به طرفیت خانم ل.ب. به خواسته تسلیم مبیع و تحویل مورد معامله یک واحد آپارتمان شماره... فرعی از... اصلی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از قبیل دادخواست تقدیمی و مدارک ارائه شده و مبایعه‌نامه و اینکه از سوی خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق درشعبه ۱۴۷ دادگاه حقوقی تهران مطرح و حکم نیز قطعی صادر شده است، ولکن سند رسمی به نام خوانده می‌باشد و از آنجا که خواسته تسلیم مبیع، همان خلع ید است که فرع به اثبات مالکیت می‌باشد و درمانحن فیه مالکیت احراز نگردیده‌ است، لذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱ و ۳۵ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - بخشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع الف. به طرفیت ل.ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۳ - ۱۳۹۳/۹/۱۰ صادره از شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۹۳/۱۵۰/۲۳۹ که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع یک دستگاه آپارتمان مسکونی دارای پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی از حوزه ثبتی... به مساحت ۱۰۲ متر مربع با پارکینگ شماره ۶ موضوع مبایعه‌نامه شماره ۵۴۶۰۷۲۹- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار‌ گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است. زیرا روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد و مبایعه‌نامه ۵۴۶۰۷۲۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ می‌باشد که به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن ارائه نشده و ثانیاً: قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادی لازم و مندرجات آن بنابر تصریح قواعد لزوم و صحت برای متعاملین متبع و لازم‌الرعایه است و متعاقدین تکلیف دارند تعهداتی را که از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند، تحمل و تقبل نمایند. به خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و پرداخت مبلغ قابل توجهی ثمن آن است، به دلالت سطر ۲ ماده ۳ قرارداد که مقصود طرفین انجام معامله بوده‌ است. ثالثاً: مطابق صراحت ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد انعقاد قرارداد و عقد بیع صحیح، فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می‌نماید. تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم سند رسمی، مانع از تحویل مبیع نبوده، فروشنده باید مورد معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد؛ که این امر در بند ۵- ۴ مبایعه‌نامه سطر ۹ برگ ۱۳ پرونده تصریح شده که به جهت عدم ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع به نحو کامل، خریدار می‌تواند با طرح دعوی، الزام فروشنده را به انجام تعهدات برابر مقررات درخواست نماید که دعوی برابر مقررات طرح گردیده، لذا ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و باستناد بند الف و ج و ه- ماده ۳۴۸ قانون یاد شده حکم صادره نقض، در نتیجه خوانده(ل.ب.) به تحویل آپارتمان مورد نزاع در حق خواهان محکوم می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فهیمی‌گیلانی - خانی