ادعای اعسار توسط مدیر عامل شرکت تجارتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یک شرکت تجارتی بودن، از دلایل تاجر تلقی شدن فرد نیست و وی می‌تواند دعوی اعسار مطرح کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست واخواه ر.ن. با وکالت ع.ر. به طرفیت واخوانده م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/29 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن واخواه در حق واخوانده محکوم شده است؛ نظر به اینکه دفاعیات واخواه حکایت از تمکن مالی واخوانده دارد به خصوص که واخوانده نیز به شغل خویش به عنوان مدیرعامل شرکت پ. اشاره نموده و با این وصف واخوانده تاجر محسوب شده و دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نیست؛ به این ترتیب وفق ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مذکور و مبحث چهارم از فصل یازدهم قانون، ضمن نقض حکم صادره، قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست آقای م.ب. فرزند الف. به طرفیت آقای ر.ن. فرزند م. با وکالت آقای ر. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه --- - 1394/02/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه واخواهی آقای ر.ن. با وکالت آقای ر. از دادنامه --- - 1393/05/29 وارد دانسته شده و ضمن فسخ دادنامه غیابی با این استدلال که چون آقای ب. مدیرعامل شرکت پ. می‌باشد و تاجر تلقی می‌گردد و طبق ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از تاجر دعوای اعسار قبول نمی‌شود، لذا دادنامه --- - 1393/05/29 که حکم به اعسار آقای ب. از پرداخت محکوم به دادنامه --- - 1393/11/14 که به پرداخت مبلغ 416/604/000/1 ریال در حق آقای ن. محکوم شده، صادر گردیده بود را فسخ و قرار رد دعوای آقای م.ب. را صادر نموده است. حالیه صرف نظر از اینکه با وحدت ملاک از فراز دوم ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی که حکم صادره در دعوای اعسار در هر صورت حضوری است، لذا رای غیابی در دعوای اعسار فاقد وجاهت است. با توجه به اینکه مدیر عامل بودن شرکت یا عضو هیات مدیره بودن یک شرکت از دلایل تاجر تلقی نمودن فرد نمی‌باشد، دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- - 1394/02/09 پرونده را برای ادامه رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت دعوا نفیا یا اثباتا به شعبه صادرکننده قرار اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عبداللهی - قاسمی

منبع
برچسب‌ها