تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۳۲

پیام: صرف مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره یک شرکت تجارتی بودن، از دلایل تاجر تلقی شدن فرد نیست و وی می‌تواند دعوی اعسار مطرح کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست واخواه ر.ن. با وکالت ع.ر. به طرفیت واخوانده م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن واخواه در حق واخوانده محکوم شده است؛ نظر به اینکه دفاعیات واخواه حکایت از تمکن مالی واخوانده دارد به خصوص که واخوانده نیز به شغل خویش به عنوان مدیرعامل شرکت پ. اشاره نموده و با این وصف واخوانده تاجر محسوب شده و دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نیست؛ به این ترتیب وفق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون مذکور و مبحث چهارم از فصل یازدهم قانون، ضمن نقض حکم صادره، قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست آقای م.ب. فرزند الف. به طرفیت آقای ر.ن. فرزند م. با وکالت آقای ر. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه ۱۱۵- ۱۳۹۴/۲/۹ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه واخواهی آقای ر.ن. با وکالت آقای ر. از دادنامه ۴۳۲- ۱۳۹۳/۵/۲۹ وارد دانسته شده و ضمن فسخ دادنامه غیابی با این استدلال که چون آقای ب. مدیرعامل شرکت پ. می‌باشد و تاجر تلقی می‌گردد و طبق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاجر دعوای اعسار قبول نمی‌شود، لذا دادنامه ۴۳۳ -۱۳۹۳/۵/۲۹ که حکم به اعسار آقای ب. از پرداخت محکوم به دادنامه ۸۸۳- ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ که به پرداخت مبلغ ۴۱۶/۶۰۴/۰۰۰/۱ ریال در حق آقای ن. محکوم شده، صادر گردیده بود را فسخ و قرار رد دعوای آقای م.ب. را صادر نموده است. حالیه صرف نظر از اینکه با وحدت ملاک از فراز دوم ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم صادره در دعوای اعسار در هر صورت حضوری است، لذا رأی غیابی در دعوای اعسار فاقد وجاهت است. باتوجه به اینکه مدیر عامل بودن شرکت یا عضو هیئت مدیره بودن یک شرکت از دلایل تاجر تلقی نمودن فرد نمی‌باشد، دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۱۵- ۱۳۹۴/۲/۹ پرونده را برای ادامه رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت دعوا نفیاً یا اثباتاً به شعبه صادرکننده قرار اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عبداللهی - قاسمی