رای شماره 139 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 220/82

شاکی: رئیس و مستشار شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت9/81/581 شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 8 تیر 1382

شماره دادنامه: 139

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، به شرح پرونده کلاسه 7/79/213 آقای علی شکیبائی شکایتی بر علیه بانک ملی ایران به خواسته ابطال حکم اخراج و بازگشت به کار تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است. پرونده متشکله در شعبه هفتم دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم به ورود شکایت به شرح دادنامه شماره 301 مورخ 1380/02/27 و ابطال نامه شماره 61913 مورخ 1369/08/04 گردیده است. بانک ملی ایران از دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده تجدیدنظر به شعبه نهم تجدیدنظر ارجاع گردیده و به شرح دادنامه شماره 417 مورخ 1381/09/24 به لحاظ عدم احراز سمت تجدیدنظر خواهانی که ذیل دادخواست تجدیدنظر را امضا نموده‌اند و به استناد بند (الف) ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر گردید. پس از ابلاغ دادنامه (6/3/82) بانک ملی ایران به شرح لایحه شماره 3051 مورخ 10/3/82 در فرجه مقرر قانونی تقاضای اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت را با توجه به تفویض اختیار به امضا کنندگان ذیل دادخواست تجدیدنظر نموده است. با توجه به مراتب فوق و اینکه اعتراض و ایراد بانک موجه می‌باشد و در اصدار دادنامه شماره 417 مورخ 1381/09/24 از نظر سمت از ناحیه شعبه نهم تجدیدنظر دیوان اشتباهی بوقوع پیوسته است علیهذا مستنداً به تبصره یک قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15، 18، 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به شرح نامه شماره 4/6900 مورخ 1379/06/29 مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران به آقای همایون مژدهی رئیس اداره حقوقی و دعاوی وکالت و نمایندگی با حق توکیل غیر ولو کراراً اعطاء شده است که نسبت به اقامه دعاوی حقوقی و مدنی در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری اقدام کند و نامبرده به موجب نامه‌های شماره 4/6914 مورخ 1379/06/31 و شماره 4/6911 مورخ 1379/06/31 خانم فرشته طالب‌زاده و آقای احمد سعیددستوری را به سمت وکیل و نماینده بانک تعیین نموده است. بنابراین سمت وکالت و نمایندگی مع‌الواسطه نامبردگان در پرونده محرز و در نتیجه مدلول دادنامه شماره 417 مورخ 1381/09/24 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر صدور قرار رد تقاضای تجدیدنظر به ادعای فقد سمت متقاضی تجدیدنظر محمول بر اشتباه است. بدین جهت به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الاشعار نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع