رای شماره 138 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 213/82

شاکی: رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت3/80/464 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 8 تیر 1382

شماره دادنامه: 138

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، دادنامه شماره 3071 مورخ 1379/12/22 صادره از شعبه 5 دیوان عدالت اداری در تاریخ 1380/02/23 به شاکی آقای محمود محمدیان ابلاغ می‌گردد که در تاریخ 1380/03/09 با پست سفارشی دادخواست تجدیدنظر را به دیوان عدالت اداری ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد. شعبه با تلقی تاریخ مذکور به 1381/03/09 به لحاظ مضی مهلت تجدیدنظر خواهی قرار رد شکایت صادر می‌نماید. نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست در مهلت مقرر قانونی تقدیم گردیده لذا در اجرای تبصره الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 1910 مورخ 1381/12/21 این شعبه ضمن اعلام اشتباه استدعای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

محتویات پرونده دلالت بر این دارد که دادنامه بدوی در تاریخ 1380/02/23 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1380/03/09 و در مهلت قانونی مبادرت به تسلیم دادخواست تجدیدنظر نموده است. بنابراین مدلول دادنامه شماره 1910 مورخ 1381/12/21 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که تاریخ تسلیم دادخواست تجدیدنظر را به جای 1380/03/09 در تاریخ 1381/03/09 اعلام داشته و بدین جهت مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر نموده محمول بر اشتباه است و به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع