رای شماره 140 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 196/82

شاکی: رئیس و مستشار شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت5/80/1707 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 8 تیر 1382

شماره دادنامه: 140

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پرونده کلاسه ت5/80/1707 این شعبه اشتباهاً تاریخ ابلاغ 1380/11/30 درج گردیده که پس از اعلام اشتباه از طرف شاکیان و مکاتبه با شعبه بدوی و وصول رونوشت دادنامه که به وکیل شکات ابلاغ شده، تاریخ ابلاغ 1380/12/05 بوده که با در نظر گرفتن تاریخ ابلاغ به وکیل پرونده اعتراض وارده نسبت به رای شماره 1459-1460 مورخ 1380/10/19 در مهلت قانونی بوده بنابراین استدعای اعمال مقررات مربوط به تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را داریم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1380/12/05 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1380/12/22 و در مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر خود را تسلیم کرده است، صدور قرار رد دادخواست او به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 15 مورخ 1382/01/19 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه بوده است، لذا به استناد تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع