تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۵۶۴

پیام: دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون روابط موجر و مستأجر، رأی محسوب نمی شود؛ بنابراین امکان اقامه اعتراض ثالث نسبت به آنها وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض خانم م.ت. وکیل دادگستری و وکالت بعدی آقای ع.ک. به وکالت از آقای ر.ش. به عنوان معترض ثالث به طرفیت ۱- آقای ن.ع. با وکالت آقای ق.ش. وکیل دادگستری ۲- شرکت ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۹۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ پرونده شماره بایگانی ۹۰۰۸۳۶ که به‌موجب آن مستنداً به قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ دستور تخلیه مورد اجاره به شرح قرارداد عادی اجاره شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ (یک باب سوله واقع در کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج به مساحت حدوداً ۲۲۰۰ مترمربع) علیه آقای ن.ع. به نفع شرکت ج.، صادر گردید. دادگاه با اعتقاد به اینکه مقررات فصل دوم (اعتراض شخص ثالث) از قانون آیین دادرسی مدنی شامل دستور تخلیه نیز می‌باشد و با صرف نظر از پاسخ خوانده نظر به اینکه بر فرض تحقق و استمرار رابطه استیجاری بین معترض ثالث و خوانده ردیف دوم مستند به سند عادی اجاره شماره ۱۳۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۰ مقدم بر قرارداد اجاره مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹۰ بین خواندگان می‌باشد. صدور دستور تخلیه (دادنامه مورد اعتراض) به حقوق معترض ثالث خللی وارد نمی‌کند چرا که ۱- نتیجه اجرای دستور تخلیه، تخلیه مورد اجاره توسط خوانده ردیف اول است و ادعای معترض ثالث مبنی بر مالکیت وی نسبت به اموال موجود در مورد اجاره ارتباطی با تخلیه عین مستأجره ندارد و این امر ادعای مجزا و مستقلی است. ۲- اگر پس از اجرای دستور تخلیه، معترض ثالث مدعی برقراری رابطه استیجاری با خوانده ردیف دوم هستند و خوانده ردیف دوم مانع تصرف معترض ثالث و استفاده وی از مورد اجاره باشد می‌توانسته و می‌توانند الزام موجر بر تحویل مورد اجاره را درخواست نمایند لذا اعتراض ثالث وارد نیست حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. با وکالت خانم م.ت. به طرفیت شرکت ج. و ن.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۵۸۰ مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۷ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دستور تخلیه مورخه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ شعبه یادشده را استماع و به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی صادر نموده است به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی وارد تشخیص می‌گردد زیرا برخلاف استنباط دادگاه محترم نخستین دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ واجد وصف «رأی» مذکور در ماده ۴۱۷ نبوده و از شمول مقررات مذکور در فصل دوم باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث خارج است چنانچه معترض ثالث در خصوص اموال مستقر در مورد اجاره یا منافع عین مستأجره حقی برای خود قائل است می‌تواند وفق مقررات قانونی طرح دعوی کند بر همین اساس به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به ماده ۴۱۷ ناظر به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امیری- خشنودی