تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۲۶۳

پیام: وجود پرونده های محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح های جزئی نسبت به زوجه با فاصله های زمانی زیاد، برای زوجه مظنه و خوف ضرر بدنی ایجاد نمی کند و دلیل موجهی برای عدم تمکین وی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای الف.ش. به طرفیت خوانده خانم ش.ب. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به مراجعت به زندگی مشترک و تمکین از زوج با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمائم آن؛ نظر به اینکه به‌موجب رونوشت سند نکاحیه شماره (۱۱۹۰۵) رابطه زوجیت فی‬مابین طرفین محرز و مسلم است و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۷ محل اقامت را بدون اجازه ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی‌باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل راخواستار گردیده و خوانده در پاسخ اذعان داشته باتوجه به ایراد ضرب و جرح خواهان در منزل امنیت ندارم و دلیل خود را پرونده‌های کیفری به شماره‌های ۹۲۱۰۵۸ و ۹۳۰۶۲۵ مطرح در شعبه نهم بازپرسی دادسرای بعثت اعلام نموده که دادگاه با ملاحظه پرونده‌های استنادی و گواهی پزشکی قانونی که تواریخ مختلف و به فاصله‌های زیاد منازعه مخاطره آمیز نبوده مضافاً شخص خوانده طی اظهارنامه مورخه ۱۳۹۳/۷/۳ آمادگی خود را به تمکین اعلام نموده و با توجه به اینکه منزل و اثاثیه بنا به اظهارات طرفین مهیاست و با توجه به اینکه پس از انعقاد علقه زوجیت تمکین زوجه لازم می‌باشد و با عنایت به اینکه اصولاً زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید و خوانده محترمه دلیل موثّری بر عدم تمکین خود به دادگاه ارائه ننموده تا مصداق ماده هزار یکصد و پانزده قانون مدنی واقع گردد. بنابراین دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد (۱۱۰۲ -۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۱۴ قانون مذکور) خوانده را به مراجعت به منزل مشترک و حسن معاشرت و تمکین از زوج و خوانده را به ادای وظایف زوجیت ملزم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده تهران - رستم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ش.ب. به طرفیت الف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ در پرونده کلاسه ۰۰۹۲۵۰ صادره از شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردید نظر به اینکه برابر تحقیقات مددکاری منزل مهیا بوده و اینکه محکومیت ایراد ضرب جزئی بوده لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه ‬پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه۴۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نجفی سواد رودباری - علیخانی