عدم تمکین به دلیل سابقه ضرب و جرح زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وجود پرونده های محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح های جزئی نسبت به زوجه با فاصله های زمانی زیاد، برای زوجه مظنه و خوف ضرر بدنی ایجاد نمی کند و دلیل موجهی برای عدم تمکین وی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای الف.ش. به طرفیت خوانده خانم ش.ب. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به مراجعت به زندگی مشترک و تمکین از زوج با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمائم آن؛ نظر به اینکه به‌موجب رونوشت سند نکاحیه شماره ( 11905 ) رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز و مسلم است و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده از تاریخ 1393/06/07 محل اقامت را بدون اجازه ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی‌باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل راخواستار گردیده و خوانده در پاسخ اذعان داشته با توجه به ایراد ضرب و جرح خواهان در منزل امنیت ندارم و دلیل خود را پرونده‌های کیفری به شماره‌های 921058 و 930625 مطرح در شعبه نهم بازپرسی دادسرای بعثت اعلام نموده که دادگاه با ملاحظه پرونده‌های استنادی و گواهی پزشکی قانونی که تواریخ مختلف و به فاصله‌های زیاد منازعه مخاطره آمیز نبوده مضافا شخص خوانده طی اظهارنامه مورخه 1393/07/03 آمادگی خود را به تمکین اعلام نموده و با توجه به اینکه منزل و اثاثیه بنا به اظهارات طرفین مهیاست و با توجه به اینکه پس از انعقاد علقه زوجیت تمکین زوجه لازم می‌باشد و با عنایت به اینکه اصولا زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید و خوانده محترمه دلیل موثّری بر عدم تمکین خود به دادگاه ارائه ننموده تا مصداق ماده هزار یکصد و پانزده قانون مدنی واقع گردد. بنابراین دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد ( 1102 - 1103 - 1104 - 1114 قانون مذکور) خوانده را به مراجعت به منزل مشترک و حسن معاشرت و تمکین از زوج و خوانده را به ادای وظایف زوجیت ملزم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - رستم زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ش.ب. به طرفیت الف.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/29 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردید نظر به اینکه برابر تحقیقات مددکاری منزل مهیا بوده و اینکه محکومیت ایراد ضرب جزئی بوده لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه ‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نجفی سواد رودباری - علیخانی

منبع
برچسب‌ها