تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۰۴۸
شماره پرونده: ۰۴۵۹‏-‎۱‏/‎۱۶۸‏-‎۹۳

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده.... برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.
۲- با توجه به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند تصویر کلیه مدارک خود را به شعبه بازپرسی تسلیم نماید؛ ولی «دادخواست» جزء ادله اثبات جرم نیست و بلکه وسیله مطالبه ضرر و زیان است و اختصاص به محاکم دارد.... بنابر این، شاکی خصوصی حق ندارد دادخواست ضرر و زیان خود را به شعبه بازپرسی تسلیم نماید؛ زیرا حسب مفاد قسمت اخیر ماده ۱۵ صدرالذکر، مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی است و برای شعبه بازپرسی چنین صلاحیتی پیش بینی نشده است.