تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۰۷۸
شماره پرونده: ۹۳-۱۶۴-۴۳۳

استعلام:

خودروها وموتورسیکلتهای زیادی در پارکینگ­های استان نگهداری می­شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می‌باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه­های گزاف نگهداری نیز می­باشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزاره­های قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام می نماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی وانجام حراجهای عمومی در زمان نقل وانتقال اسناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه­های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می­نماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و...معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمی­نماید و رانندگان خودروها وموتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگرده­اند خواهشمند است اعلام نظر فرماییدآیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه­های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است وقابل شناسایی نیز نمی­باشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان می­باشد و جریمه های متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد./ب