ماده 36 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

سابقه خدمت وظیفه و پیمانی پرسنل کادر ثابت از نظر پایه حقوقی و سنوات بازنشستگی احتساب میگردد.