رای شماره 434 مورخ 1382/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 434

تاریخ: 1382/10/28

کلاسه پرونده:79/49

شاکی: آقای علیرضا وفایی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص کسر ماهیانه 000/ 10 ریال بابت استفاده از دفترچه درمان

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به منظور دریافت مستمری بازنشستگی به شعبه 22 سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمودم مشاهده شده از حقوق ماهیانه‌ام بابت استفاده از دفترچه درمان برای هر نفر ده هزار ریال کسر می‌شود و موضوع را مربوط به بخشنامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده‌اند. هیچ وقت قانون و مقررات عطف بماسبق نمی‌شود چرا که اینجانب در پایان سال 76 بازنشسته شده‌ام. این بخشنامه غیر قانونی بوده و درخواست ابطال آن را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13788/د/7100 مورخ 8/12/78 اعلام داشته‌اند، شاکی به شماره بخشنامه مورد شکایت اشاره ننموده است. سازمان تامین اجتماعی به منظور حفظ مصالح کلیه بیمه‌شدگان تحت پوشش و لزوم صیانت از حقوق آنان با استعانت از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و تصویب‌نامه شماره 81727/ت21064 مورخ 27/2/78 هیات وزیران مصوبه‌ای را در تاریخ 23/1/78 در ششصد و هفتاد و ششمین جلسه هیات مدیره به تصویب رسانیده که به موجب آن مستمری بگیرانی که به اعتبار ارتباط با سازمان از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا بیمه اختیاری که امر درمان مورد قرارداد آنها نبوده و مستمری آنان قبل از 1/1/74 برقرار شده و یا در اجرای مقررات مربوطه بعد از تاریخ 1/1/74 در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته یا می‌گیرند در صورت تمایل به استفاده از خدمات بیمه‌ی درمانی می‌بایست برابر دستور اداری صادره در خصوص صدور و تجدید و یا تمدید دفترچه‌های درمانی، حق سرانه درمان به میزان اعلام شده پرداخت نمایند و در صورت عدم تمایل وجهی از آنان کسر نخواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

صرف نظر از این که شاکی در دادخواست تقدیمی مشخصات دقیق بخشنامه مورد اعتراض را اعلام نکرده است، نظر به این که هیات عمومی دیوان قبلاً در خصوص موضوع مرتبط با شکایت و خواسته شاکی به موجب دادنامه شماره 411 و 410 مورخ 13/11/81 اتخاذ تصمیم نموده است موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد و خواسته شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر می‌باشد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع