رای شماره 433 مورخ 1382/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/10/28

شماره دادنامه: 433

کلاسه پرونده:80/249

شاکی: محمد انصاری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و سوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/702 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل زمین شهری استان کردستان نسبت به دادنامه شماره 1844 مورخ 25/9/72 صادره از شعبه 14 در پرونده کلاسه 72/1550 به شرح دادنامه شماره 358 مورخ 16/9/73 با فسخ رای معترض‌عنه حکم برد شکایت صادر نموده است. ب) شعبه سوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر اداره کل زمین شهری استان کردستان نسبت به دادنامه شماره 551 مورخ 4/8/73 صادره از شعبه 14 در پرونده کلاسه 72/1888 به شرح دادنامه شماره 76 مورخ 24/10/75 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ج) شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/75/402 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان امور اراضی استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ 2/2/75 شعبه 14 در پرونده کلاسه 73/320 به شرح دادنامه شماره 863 مورخ 15/6/76 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که نسبت به موضوع شکایت شاکی هیذت عمومی دیوان قبلاً رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 263 مورخ 15/12/77 اتخاذ تصمیم نموده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به خواسته شاکی وجود ندارد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع