تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۹۵۷

پیام: پرداخت نفقه فرزند مشترک بر عهده پدر است و واگذاری حضانت وی به مادر و ممانعت مادر از ملاقات فرزند با پدر، تکلیف پرداخت نفقه فرزند را مرتفع نمی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ت. به طرفیت آقای ع.ک. به خواسته مطالبه نفقه معوقه با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت زوجین به دلالت سند نکاحیه پیوستی و استماع اظهارات طرفین دعوی، نظر به اینکه پرداخت نفقه فرع بر تمکین بوده و در مانحن‌فیه زوجه به موجب دادنامه پیوستی شماره ۱۱۲۰ - ۱۳۹۳/۷/۲۷ صادره از این شعبه، به تمکین از زوج محکوم گردیده و از طرفی با توجه به مدارک و مستندات ابرازی مبنی بر پرداخت نفقه دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده، مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی حکم به بی‌حقی دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی خانم م.ت. به نمایندگی از فرزند مشترک به نام ف.ک. به طرفیت آقای ع.ک. با وکالت آقای الف.ن. به خواسته مطالبه نفقه فرزند مشترک با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی، با عنایت به محتویات پرونده، تصویر مدارک و مستندات ابرازی پرداخت نفقه، توجهاً ممانعت زوجه از واگذاری حضانت فرزند مشترک به خوانده و ممانعت از ملاقات زوج با فرزند مشترک و نیز مفاد لایحه شماره ۹۳۸ -۱۳۹۳/۵/۲۱ به شرح صفحه ۴۴ و ۴۵ پرونده، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. آراء صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ز ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. به طرفیت ع.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۰۸۲مبنی بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه نفقه معوقه و نیز مطالبه فرزند مشترک به نام ف.ک. با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا اولاً: دادنامه الزام به تمکین به شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۷ صادر شده از شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران، مستند رد دعوی مطالبه نفقه معوقه قرار گرفته است و حال آنکه اثر دادنامه الزام به تمکین ناظر به آتی است نه به گذشته. لذا این دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادر شده دادگاه بدوی در این قسمت را نقض و با استناد به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ لغایت تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۷ به میزان ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال در حق زوجه صادر و اعلام می‌کند و در خصوص مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۷ لغایت صدور حکم با توجه به حکم الزام به تمکین صدور حکم به رد دعوی مطالبه نفقه معوقه تأیید می‌گردد. ثانیاً مستند رد دعوی مطالبه نفقه فرزند مشترک نامبرده ممانعت زوجه از واگذاری حضانت فرزند مشترک و ممانعت از ملاقات زوج با فرزند مشترک است که دلیل موجه و قانونی نبوده و در راستای اداری تکلیف پرداخت نفقه فرزند مشترک ممانعتی ایجاد نمی‌کند. لذا این دادگاه ضمن قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادر شده دادگاه بدوی در این قسمت را با استناد به ماده ۱۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی {قانون مدنی} و مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض و حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه فرزند مشترک از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱ لغایت صدور حکم به میزان ماهیانه مبلغ دو میلیون ریال در حق زوجه صادر و اعلام می‌کند. تجدیدنظرخواه موظف به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی خواهد بود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۴ تجدیدنظر استان تهران

مرادی هرندی - روحانی