تشخیص اموال مشمول شرط تنصیف دارایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که مالی تنها چند ماه پس از ازدواج، توسط زوج خریداری شود، از آنجایی که مبلغی که برای خریداری مال صرف شده، در دوران زوجیت حاصل نشده است، این مال مشمول شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست د.ب. به طرفیت ف.ر. به خواسته عدم امکان سازش با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحیه رسمی شماره... صادره از دفتر ازدواج شماره... تهران وجود علقه زوجیت دائم بین آنان محرز می‌باشد. با این توضیح که خواهان ضمن حضور در جلسه دادرسی اعلام نموده: در سال 80 به طور شرعی و قانونی با خوانده ازدواج نموده‌ است. ثمره آن یک دختر 7 ساله می‌باشد. با زوجه تفاهم اخلاقی نداشته و قبلا نیز در خصوص طلاق اقدام نموده، ولی با وساطت بزرگان نسبت به اجرای طلاق اقدامی نشده، لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد؛ که مراتب جهت حل اختلاف و انصراف زوج از طلاق به داوری ارجاع شد که در نهایت سعی و تلاش آنان جهت اصلاح ذات البین، مثمر ثمر واقع نگردید. لذا دادگاه با توجه به قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده صادر و اعلام می‌نماید. آنها می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. نوع طلاق رجعی بوده و در مورد مسائل مالی دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به شرح ذیل تصمیم می‌گیرد: زوج مکلف است مهریه زوجه را مطابق دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/31 که تقسیط گردیده است، بپردازد که البته دادنامه تقسیط نسبت به 110 (یکصد و ده) عدد سکه بهار آزادی می‌باشد و الباقی را نیز باید زوج بپردازد. اجرت‌المثل زوجه را نیز به موجب دادنامه شماره --- به مبلغ 5/12 (دوازده میلیون و نیم) بپردازد. زوج بابت نفقه معوقه که تا 1393/12/24 محکومیت یافته است را باید بپردازد. اردیبهشت و فروردین ماه نیز پانصد هزار تومان بپردازد. جهیزیه را مطابق لیست تنظیمی که به امضای طرفین رسیده است به زوجه مسترد می‌شود. حضانت فرزند با توجه به وضعیت طفل که دختر است و مصلحت وی با مادر و پدر هفته‌ای 24 ساعت از 5 عصر پنجشنبه لغایت 5 عصر جمعه، حق ملاقات دارد. با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 اعتبار رای صادر شده سه ماه از تاریخ قطعیت می‌باشد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده - نوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. به طرفیت آقای د.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/08/25 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق رجعی صادر شده‌ است، که تجدیدنظرخواه ضمن مخالفت با اصل طلاق، حقوق خود را که شرط تنصیف دارائی در عقدنامه است را مطالبه کرده؛ زوجه در این مرحله با وجود دعوت از وی نتوانست مالی را معرفی نماید. البته یک واحد آپارتمان مطرح شد که به شخص دیگر منتقل شد و از طرفی در سال 80 توسط زوج خریداری شد. یعنی چند ماه بعد از عقد ازدواج؛ پس مبلغی که برای خرید آپارتمان پرداخت شده مال دوران زوجیت نبوده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - علیخانی

منبع
برچسب‌ها