تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۱۸

پیام: صرف عدم مالکیت رسمی فروشنده در زمان انعقاد عقد بیع، مانع از پذیرش دعوی تنفیذ فسخ قرارداد نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.ز. به طرفیت خوانده ع.ک. به خواسته تأیید تنفیذ فسخ قرارداد، دادگاه با عنایت به وصول پاسخ استعلام ثبتی ملک موضوع دعوی مطروحه (قطعه... تفکیکی... فرعی از... اصلی... بخش ده تهران) ‌هیچ گونه مالکیت رسمی برای طرفین متصور نبوده، علی‌هذا در وضعیت فعلی مستنداً به مواد ۸۴ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خیابانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۲۰۰۳۷۰ مورخه ۱۳۹۳/۶/۸ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م.ز. به خواسته تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد مورخه ۱۳۹۲/۶/۷ راجع به یک‌دستگاه آپارتمان به مساحت ۱۷۰ مترمربع به پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی... کن اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: آنچه خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است، همانا تأیید یک واقعه حقوقیست که در خارج از دادگاه به لحاظ تحقق شرط فاسخ محقق گردیده است، می‌باشد که پس از اعمال حق خود از طریق ارسال اظهارنامه مراتب تأیید واقعه مذکور را از دادگاه خواستار شده‌است که دعوی به کیفیت مطروحه، قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثانیاً: صرف عدم مالکیت رسمی فروشنده در زمان انعقاد عقد بیع راجع به مورد معامله مانع از پذیرش دعوی به لحاظ عدم تحقق شروط ضمن عقد نمی‌باشد. ثالثاً: هدف غایی دعوی مطروحه انحلال قرارداد تنظیمی است که در اینگونه موارد مالکیت متعاقدین شرط نمی‌باشد. رابعاً: به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی