تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۷۳

پیام: اقامه دعوی بطرفیت نماینده برای ایفای تعهدات و الزامات قراردادی اصیل، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض ثالث واصله از ناحیه ش.ز. و ب.ز. با وکالت آقای ن.ش. و ج.ق. به طرفیت ع.م. و م.ر. نسبت به دادنامه صادره از این شعبه بشماره ۸۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۸ که طی آن م.ر. محکوم به تحویل خودرو کامیون FH به‌ شماره انتظامی... در حق ع.م. شده‌ است و معترض ثالث دلیل ادعایی خود را سند عادی ۱۳۹۱/۲/۳ اعلام کرده، در صورتیکه در سند واگذاری مشتمل بر رهن شماره... مورخ ۱۳۹۱/۲/۳، خریدار م.ر. به علت ترهین خودرو، حق فروش آن را نداشته است (ماده ۷۹۳ قانون مدنی) و از طرفی مرتهن یعنی ع.م. کماکان مالک رسمی خودرو می‌باشد و از طرفی معترض ثالث بخشی از وجه‌ المعامله را به حساب شرکت ک. و غیره واریز کرده نه به حساب ع.م. که موثر در مقام نیست. فلذا با بقاء حقوق معترض ثالث نسبت به وجه‌ الثمن پرداختی، دلیلی که موجب نقص دادنامه مورد اعتراض باشد، ملاحظه نگردید و نظر به رد دعوی معترض ثالث داشته؛ رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی حور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ش. و ب. هردو ز. با وکالت آقایان ن.ش. و ج.ق. بطرفیت ۱- آقای ع.م. با وکالت آقای ح.ت. و خانم ف.ک. ۲- آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن اعتراض ثالث تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شماره ۸۴۲- ۱۳۹۲/۹/۸ آن دادگاه مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به تحویل خودرو کامیون FH به شماره... به عنوان مبیع در حق آقای ع.م.، رد گردیده است. نظر به اینکه اولاً: به دلالت تصویر مصدق سند مالکیت خودرو در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ قبل از اقامه دعوی تحویل مبیع (در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۴) از خودرو کامیون (که در رهن آقای ع.م. بوده) فک رهن به عمل آمده بود، اتکاء به رهن موثر در مقام نمی‌باشد. ثانیاً: حسب اقرار آقای م.ر. در لایحه پاسخ تجدیدنظرخواهی و اقاریر آقای ع.م. و مدیر عامل شرکت بازرگانی ک. منعکس در دادنامه شماره ۳۷۱- ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران، در هر دو سند عادی خرید کامیون از تجدیدنظرخوانده ردیف اول و فروش مجدد به نامبرده، آقای م.ر. به عنوان نماینده شرکت موصوف و برای آن شرکت معامله را انجام داده است و شخصاً ذینفع در موضوع نمی‌باشد. بنابراین اقامه دعوی به طرفیت نماینده برای ایفای تعهدات و الزامات قراردادی اصیل فاقد وجاهت قانونی و مواجه با اشکال است. ثالثاً: علاوه بر اینکه آقای م.ر. نماینده بوده، ایشان متصرف در مورد معامله نیز نبوده است و به دلالت سند عادی ابرازی مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ خودرو به ثالث منتقل گردیده است و استرداد عین مذکور مستلزم تعرض به معامله مذکور و اقامه دعوی علیه متصرف است و نیز اصیل در معاملات آقای ع.م. و شرکت بازرگانی ک. بوده‌اند و به این دلایل که با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و دادنامه معترضٌ‌عنه نیز در تضاد با حقوق تجدیدنظرخواهان بوده است؛ فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل تأیید نبوده و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ و ۴۲۵ قانون مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و دادنامه مورد اعتراض ثالث شماره ۸۴۲- ۱۳۹۲/۹/۸ آن دادگاه را نیز الغاء می‌دارد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حاجی حسنی - قیصری