مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اقامه دعوی به طرفیت نماینده برای ایفای تعهدات و الزامات قراردادی اصیل، فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض ثالث واصله از ناحیه ش.ز. و ب.ز. با وکالت آقای ن.ش. و ج.ق. به طرفیت ع.م. و م.ر. نسبت به دادنامه صادره از این شعبه به شماره 842 مورخ 1392/09/08 که طی آن م.ر. محکوم به تحویل خودرو کامیون FH به‌ شماره انتظامی... در حق ع.م. شده‌ است و معترض ثالث دلیل ادعایی خود را سند عادی 1391/02/03 اعلام کرده، در صورتی که در سند واگذاری مشتمل بر رهن شماره... مورخ 1391/02/03 ، خریدار م.ر. به علت ترهین خودرو، حق فروش آن را نداشته است (ماده 793 قانون مدنی) و از طرفی مرتهن یعنی ع.م. کماکان مالک رسمی خودرو می‌باشد و از طرفی معترض ثالث بخشی از وجه‌ المعامله را به حساب شرکت ک. و غیره واریز کرده نه به حساب ع.م. که موثر در مقام نیست. فلذا با بقاء حقوق معترض ثالث نسبت به وجه‌ الثمن پرداختی، دلیلی که موجب نقص دادنامه مورد اعتراض باشد، ملاحظه نگردید و نظر به رد دعوی معترض ثالث داشته؛ رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی حور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ش. و ب. هردو ز. با وکالت آقایان ن.ش. و ج.ق. به طرفیت 1 - آقای ع.م. با وکالت آقای ح.ت. و خانم ف.ک. 2 - آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اعتراض ثالث تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/09/08 آن دادگاه مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به تحویل خودرو کامیون FH به شماره... به عنوان مبیع در حق آقای ع.م.، رد گردیده است. نظر به اینکه اولا: به دلالت تصویر مصدق سند مالکیت خودرو در تاریخ 1392/03/30 قبل از اقامه دعوی تحویل مبیع (در تاریخ 1392/06/04 ) از خودرو کامیون (که در رهن آقای ع.م. بوده) فک رهن به عمل آمده بود، اتکاء به رهن موثر در مقام نمی‌باشد. ثانیا: حسب اقرار آقای م.ر. در لایحه پاسخ تجدیدنظرخواهی و اقاریر آقای ع.م. و مدیر عامل شرکت بازرگانی ک. منعکس در دادنامه شماره --- - 1393/03/31 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران، در هر دو سند عادی خرید کامیون از تجدیدنظرخوانده ردیف اول و فروش مجدد به نامبرده، آقای م.ر. به عنوان نماینده شرکت موصوف و برای آن شرکت معامله را انجام داده است و شخصا ذینفع در موضوع نمی‌باشد. بنابراین اقامه دعوی به طرفیت نماینده برای ایفای تعهدات و الزامات قراردادی اصیل فاقد وجاهت قانونی و مواجه با اشکال است. ثالثا: علاوه بر اینکه آقای م.ر. نماینده بوده، ایشان متصرف در مورد معامله نیز نبوده است و به دلالت سند عادی ابرازی مورخ 1391/02/03 خودرو به ثالث منتقل گردیده است و استرداد عین مذکور مستلزم تعرض به معامله مذکور و اقامه دعوی علیه متصرف است و نیز اصیل در معاملات آقای ع.م. و شرکت بازرگانی ک. بوده‌اند و به این دلایل که با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و دادنامه معترضٌ‌عنه نیز در تضاد با حقوق تجدیدنظرخواهان بوده است؛ فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل تایید نبوده و دادگاه به استناد ماده 358 و 425 قانون مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و دادنامه مورد اعتراض ثالث شماره 842 - 1392/09/08 آن دادگاه را نیز الغاء می‌دارد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حاجی حسنی - قیصری

منبع
برچسب‌ها