تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۰۵

پیام: آراء صادره از دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف از حیث اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

پس از صدور دادنامه مرقوم از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گچساران از آن فرجام‌خواهی شده است. بعد برای رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است و حسب اقتضای مورد لزومی به گزارش ماهوی از پرونده نیست.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شوراهای حل اختلاف از حیث سازمانی جزء محاکم دادگستری تلقی نمی‌شوند و چون ماده ۳۱ قانون شوراهای اختلاف هم حکایتی از قطعیت و عدم قطعیت احکام صادره از دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء شوراها ندارد، لذا آراء صادره از آن‌ها از حیث اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی است و نظر به اینکه فرجام‌خواه خواسته را به ‌مبلغ پنج میلیون تومان ارزیابی کرده است و پس از صدور رأی شورای حل اختلاف گچساران و تجدیدنظرخواهی از آن، دادگاه عمومی حقوقی گچساران رأی را نقض و حکم به بی‌حقی او صادر کرده است و پس از ابلاغ و قبل از انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی از آن فرجام‌خواهی به عمل آمده است، لذا اعتراض وی تجدیدنظرخواهی تلقی می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند الف ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوطه است. مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع فوق ارسال شود.

رئیس و مستشار شعبه ۳ دیوان‌عالی‌کشور

غفارپور- شاملو