مصادیق تخلفات حادثه ساز

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که عدم توجه به جلو علت اصلی حادثه رانندگی باشد از مصادیق تخلفات حادثه ساز محسوب شده و با توجه به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، شرکت بیمه می‌تواند جهت دریافت یک درصد خسارت به مسبب مراجعه نماید.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت بیمه به طرفیت آقای ح.ج. به خواسته مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی من‌ جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نمایندگان قضایی خلاصه ادعا این است که: ((خوانده در تاریخ 1387/11/09 در حالی که رانندگی موتور مورد بیمه این شرکت را به عهده داشته است مقصر حادثه شناخته شده است چون علت وقوع حادثه تخلف رانندگی حادثه ساز بوده لذا مطابق ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) نظر به اینکه شرکت خواهان دلیلی اقامه نکرده است که نشانگر تقصیر خوانده به سبب تخلف حادثه‌ساز باشد بنابراین دادگاه دعوی را بلادلیل دانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی د دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه با نمایندگی م.ک. و سپس آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات صادر و اعلام گردیده است وارد و موجه می‌باشد زیرا حسب مقررات ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شرکت تجدیدنظرخواه می‌تواند در صورتی که علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات حادثه‌ساز باشد جهت دریافت یک درصد خسارت به مسبب مراجعه نماید در مانحن ‌فیه تجدیدنظرخوانده (مسبب) بر اساس تصویر مصدق نظریه افسر کاردان فنی به ‌لحاظ عدم توجه به جلو مقصر شناخته شده است بر اساس مصوبه هیات دولت که در راستای آیین‌نامه ماده 5 مرقوم تصویب شده به ‌موجب بند 12 آن یکی از تخلفات حادثه‌ساز عدم توجه به جلو می‌باشد و نظر به اینکه در جلسه دادرسی مورخه 1393/10/29 این دادگاه بر اساس فرم تسویه خسارت جانی (دیه) تقدیمی از ناحیه نماینده تجدیدنظرخواه مبلغ 4/000/00000 ریال بابت دیه به حساب اجرای احکام دادسرای ناحیه 10 عطف به شماره نامه 1173/88 /خ 165 - 1388/06/03 به اولیای دم پرداخت شده بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه- و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص مستندا به ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستندا به ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بانضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی- فتاحی

منبع
برچسب‌ها