درخواست فسخ نکاح به دلیل نازایی زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نازایی زوجه، از موارد فسخ نکاح نیست؛ ولو اینکه زوجه این امر را کتمان کرده باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م.ع. در تاریخ 1392/10/23 دادخواستی به طرفیت خانم م.الف. به خواسته فسخ نکاح تقدیم دادگستری زرند نموده و توضیح داده است که: «در تاریخ 1391/06/05 با خوانده ازدواج نموده‌ام. بعد از مدتی متوجه شدم که وی مشکل عادت ماهانه دارد. در جهت درمان اقداماتی انجام و مشخص شد که مشارٌالیها قبل از ازدواج برای حل مشکل خود به متخصصین متعددی مراجعه و برابر آزمایش که تصویر آن پیوست تقدیم می‌گردد، وی نازا بوده و در زمان عقد از عیب خود حقیر را مطلع نکرده است. نظر به اینکه عیب مذکور قبل از ازدواج در خوانده بوده و از موارد فسخ می‌باشد، و به موجب این دادخواست رسیدگی و صدور حکم بر فسخ نکاح مورد استدعا است.» شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زرند عهده‌دار رسیدگی به پرونده می‌شود. وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل می‌آورد.

آقای م.ز. به‌عنوان وکیل خوانده انتخاب و معرفی می‌شود و جلسه دادگاه در تاریخ 1392/10/23 با حضور طرفین و وکیل خوانده تشکیل می‌گردد. خواهان اظهار می‌دارد: «در 1391/06/05 ازدواج کردیم. عروسی گرفتیم. با ایشان نزدیکی هم کردم. بعد از مدتی متوجه شدم که ایشان یائسگی زودرس دارد و حامله نمی‌شود و نازا است و قابل درمان هم نیست...» خوانده و وکیل وی بیان می‌دارند: «نازا بودن از موارد فسخ نکاح نیست و در قانون موارد فسخ تصریح شده است و دادخواست خواهان وجهه شرعی و قانونی ندارد. تقاضای رد دعوی را داریم.» دادگاه با توجه به اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 1392/10/25 با این استدلال که نازا بودن زوجه از موارد فسخ نکاح مصرح در قانون نمی‌باشد، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌کند. آقای م.ع. نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند و در دادخواست تجدیدنظر مطالب خود را در مورد نازا بودن زوجه تکرار می‌نماید و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان محول می‌گردد. این دادگاه اخذ توضیح از طرفین را لازم و در تاریخ 1393/06/26 با حضور طرفین و وکیل زوجه و نیز وکیل زوج آقای الف. الف. را که در این مرحله وارد دعوی شده است، پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. وکیل زوج بیان می‌دارد: «موکل مدعی است چند روز قبل از تقدیم دادخواست از ناراحتی و یائسگی زودهنگام همسرش مطلع شده است و این موضوع را همسرش از او کتمان نموده بود که از مصادیق ماده 1128 قانون مدنی است. لذا استدعای نقض رای بدوی و صدور حکم به نفع موکل را دارد.» وکیل زوجه می‌گوید: «حسب اظهارات موکله عادت ماهانه او تغییر پیدا کرده بود و به دکتر مراجعه و دکتر برایش داروی تقویتی تجویز کرده بود. ضمنا قبل از ازدواج زوجین به پزشک معرفی شده‌اند و مورد آزمایش قرارگرفته‌اند. چنانچه اشکالی وجود داشت، اجازه ازدواج داده نمی‌شد و موضوع مطروحه از موارد فسخ نیست. تقاضای تایید رای بدوی را دارد.» دادگاه پس از استماع توضیحات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره --- - 1393/06/30 تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌کند.

آقای م.ع. با وکالت آقای الف. الف. از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی به عمل می‌آورد و پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراضیه فرجام‌خواه و لایحه جوابیه فرجام‌خوانده قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

از ناحیه فرجام‌خواه ایراد موثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیامده است و دادنامه صادره به شماره 600881 - 1393/06/30 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان صحیح و بلااشکال و با موازین قانونی منطبق است و از جهت رعایت اصول موثر دادرسی هم اشکال موثری به نظر نمی‌رسد. علی‌هذا دادنامه موصوف ابرام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور

انصاری - جعفری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها