تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۵۵

پیام: وضعیت خاص فرزند مشترک، از جمله بیماری وی، می‌تواند مبنای موجهی برای کاهش مدت ملاقات گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست و.گ. فرزند م. با وکالت م.پ. بطرفیت م.م. فرزند الف. بخواسته کاهش زمان و تغییر مکان ملاقات فرزند مشترک بنام ن. با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دائر بر اینکه وی و خوانده در سال ۱۳۸۹ از همدیگر طلاق گرفته و حسب دادنامه شماره ۶۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱ این شعبه خوانده حق ملاقات با فرزند مذکور را از ساعت ۹ صبح الی ۲۱ شب روزهای جمعه بعلاوه دو نوبت هر بار سه روز در طول سال را دارد و مکان ملاقات نیز اقامتگاه طفل است، لیکن بدلیل اینکه فرزندش دارای بیماری تنگی نفس است و باید وی را برای مدرسه در روز شنبه آماده کند، تقاضای کاهش ملاقات در روزهای جمعه را دارد و از سوئی بدلیل اینکه خوانده فرزندش را در مجالس مختلط می‌برد، بلحاظ تربیتی دچار آسیب می‌شود که تقاضای حذف سه روز ملاقات را دارد و از سوئی خواهان تغییر مکان ملاقات به کلانتری است، چرا که خوانده در تحویل و استرداد طفل منظم نمی‌باشد و اظهارات وکیل و لایحه تقدیمی وی که خواسته بشرح دادخواست است؛ که خوانده در دفاع اظهار داشت: مخالف خواسته‌های خواهان است و مجالسی که خواهان مدعی است در منزل دیگران بوده‌است و مکان کلانتری نیز مناسب برای تحویل و استرداد طفل نمی‌باشد، دادگاه با توجه به مراتب موصوف، خواسته خواهان در کاهش ساعت ملاقات در روز جمعه را وارد دانسته و باستناد ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی و ۴۱ قانون حمایت خانواده، حکم به ملاقات خوانده با فرزند مذکور ن. از ساعت ۹ صبح الی ۱۹ عصر هر جمعه را صادر و اعلام می‌نماید. مابقی خواسته خواهان بدلیل عدم تغییر شرایط موجود وارد نمی‌باشد و باستناد مفهوم مخالف ماده ۴۱ فوق‌الذکر، حکم به رد آن را صادر و اعلام می‌نماید و رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی خانواده - حجت نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم و.گ. فرزند م. بطرفیت آقای م.م. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ شعبه محترم ۲۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۱۲۹۰ مبنی بر صدور حکم کاهش زمان ملاقات با فرزند مشترک وارد نمی‌باشد. زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجا ت آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده‌است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد، ابراز ننموده است؛ لکن نظر به بیماری فرزند مشترک و وضیعت وی با کاهش میزان ملاقات از ده ساعت به هفت ساعت از ساعت ۱۱صبح روز جمعه تا ساعت ۱۸ همان روز، رأی صادر شده دادگاه بدوی را اصلاح نموده و باستناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجتاً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۴ تجدیدنظر استان تهران

مرادی هرندی - روحانی