تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۵۱

پیام: تا زمانی که رابطه زوجیت متقاضیان فرزندخواندگی باقی است و طلاق میان آنها صورت نگرفته است، فسخ فرزندخواندگی به جهت در معرض طلاق بودن زوجین، پذیرفته نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست اداره بهزیستی استان تهران مبنی بر صدور حکم به فسخ فرزندخواندگی به شماره دادنامه ۸۸۰۹۹۷۲۱۶۰۶۰۰۵۶۱ این شعبه دادگاه، دادگاه با عنایت به نامه شماره ۸۹۰/۸/۲۹۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ که اعلام داشته که با عنایت به وضعیت جسمانی فرزند و جلوگیری از آسیبهای روحی بعدی که در اثر طلاق متوجه فرزند می‌شود که اینکه بهزیستی محل مناسب تری جهت نگهداری و تعیین وضعیت اینگونه فرزندان می‌باشد که شاید شخص ثالثی حاضر به نگهداری او در محیط خانواده باشد و با مداقه در محتویات موضوع حکم فرزندخواندگی، درخواست اداره خواهان را موجه و محمول بر صحت دانسته و مستنداً به ماده ۲۰ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست حکم به فسخ دادنامه فرزندخواندگی صادر و اعلام می‌نماید. لکن با توجه به درخواست احدی از زوجین خانم م.ج. و نامه شماره ۸۹۰/۸/۳۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ اداره بهزیستی استان تهران تحویل کودک با رعایت مفاد این قانون به نامبرده بلامانع است. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - انصاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. به طرفیت اداره بهزیستی تهران نسبت به دادنامه شماره ۰۴۲۷مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۰۲۲۶ مبنی بر صدور حکم به فسخ فرزندخواندگی موضوع حکم شماره ۰۵۶۱ مورخه ۱۳۸۸/۹/۲۵ شعبه ۴۱ دادگاه عمومی تهران وارد است. زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه، رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده‌است. زیرا متقاضیان نگهداری فرزندخواندگی هنوز رابطه زوجیت آنان باقی است و طلاق صورت نپذیرفته است و از طرفی آنکه اداره بهزیستی دلیل و یا موجبی که بتواند موجبات فسخ فرزندخواندگی را فراهم آورد ابراز ننموده است. لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی، رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و باستناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به رد درخواست فسخ فرزندخواندگی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۴ تجدیدنظر استان تهران

مرادی هرندی - روحانی