تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۴۲۹

پیام: آرای شورای حل اختلاف صرفاً قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی است و قابل فرجام خواهی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

شورای حل اختلاف شهرستان مشکین‌شهر طی دادنامه ۳۰۰۲۲۰- ۱۳۹۳/۲/۲۰ حسب درخواست آقای ر.ع. در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت مرحوم الف. ع. را صادر و حسب گواهی مذکور وراث متوفی حین‌الفوت را ۱- ع.ع. پدر ۲- ش.م. صادر اعلام نموده است. خانم ش.م. نسبت به دادنامه مرقوم (گواهی حصر وراثت) تجدیدنظرخواهی نموده که اعتراض وی این بوده است که الف. ع. در اثر حادثه تصادف اتومبیل فوت کرده که رانندگی آن را مرحوم ع.ع. (پدر الف.) به عهده داشته که وی نیز فوت نموده و حسب نظریه پزشکی قانونی فوت هر دو نفر در اثر تصادف و همزمان بوده است و لذا گواهی حصر وراثت صادره خلاف واقع تنظیم شده شعبه سوم دادگاه عمومی مشکین‌شهر نیز طی دادنامه ۲۰۱۳۷۹- ۱۳۹۳/۷/۳۰ اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و با رد آن گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف را تأیید کرده است. که متعاقباً خانم ش.م. نسبت به دادنامه فوق‌الاشاره صادره از دادگاه عمومی فرجام‌خواهی کرده است که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک پرونده تحت نظر قرار دارد. پرونده حکایت دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه ۲۰۱۳۷۹- ۱۳۹۳/۷/۳۰ شعبه دوم دادگاه عمومی مشکین‌شهر که در مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۹۳۰۰۲۲۰- ۱۳۹۳/۲/۲۰ شعبه دوم شورای حل اختلاف شهرستان مشکین‌شهر صادر شده (گواهی حصر وراثت)، صرف‌نظر از اینکه فرجام‌خواهی در فرجه ۲۰ روزه تجدیدنظرخواهی تقدیم شده، نظر به اینکه آرای صادره از شورای حل اختلاف صرفاً قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی می‌باشد و اصولاً قابلیت فرجام‌خواهی ندارد، لذا فرجام‌خواهی را مردود اعلام می‌نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور

معینی- جلیلی تقویان