تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۴۲۷

پیام: قرار رد دعوا ازجمله قرارهای قابل فرجام نمی‌باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی زنجان طی دادنامه شماره ۳۰۰۲۹۷- ۱۳۹۳/۴/۱۱ در خصوص دعوی خواهان‌ها به خواسته تقسیم ترکه که در جلسه اول درخواست فروش در صورت تعذر از تقسیم نیز اضافه شده است، دادگاه دعوی خواهان‌ها را به لحاظ اینکه چند قطعه از اراضی موروثی قبلاً توسط خواهان‌ها فروخته شده که حسب اظهار وکیل آن‌ها براساس تقسیم‌نامه ابطال شده فروخته شده که دلیلی بر ابطال معامله اراضی فروخته شده توسط خواهان‌ها و اعاده آن‌ها به اموال موروثی ارائه نشده، لذا دعوی را قبل از ابطال معاملات قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر نموده است. که از سوی خواهان‌ها نسبت به قرار موصوف فرجام‌خواهی شده و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. پرونده حکایت دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دعوی تقسیم ترکه از دعاوی غیرمالی است که اساساً قابل فرجام نیستند، مضافاً دادنامه فرجام‌خواسته مشعر بر صدور قرار رد دعوی است که این قرار نیز از جمله قرارهای قابل فرجام که در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده نمی‌باشد، لذا به لحاظ عدم قابلیت فرجام‌خواهی دادنامه معنونه، فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور

معینی- جلیلی تقویان