تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۷۱۹

پیام: چنانچه خواهان حق قصاص، متمکن از پرداخت فاضل دیه نباشد می‌تواند از طریق دادستان اجرای قصاص را مطالبه نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر قتل عمدی مرحومه ز. شعبه اول دادگاه کیفری... متهم را به قصاص نفس با پرداخت نصف دیه و سهم صغار محکوم می‌نماید. پس از تجدیدنظرخواهی الف. به وکالت از آقای ح. شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ضمن تأیید اصل قصاص در خصوص پرداخت تفاضل دیه مرد مسلمان با توجه به تبصره یک ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا نصف سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. لذا این قسمت رأی را مغایر با مقررات دانسته و دادنامه را نقض و برای رسیدگی به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌نماید که به شعبه دوم دادگاه کیفری... ارجاع می‌شود. این شعبه پس از استدلال رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌کند. پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود که به این شعبه برای رسیدگی واگذار گردیده. این شعبه پس از بررسی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ف. و س. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۳- ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان... به قصاص نفس محکومٌ‌علیه به ‌شرط پرداخت فاضل دیه محکومٌ‌علیه با توجه به محتویات پرونده و استدلال شعب اول و دوم دادگاه‌های کیفری استان... و مندرجات ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ایراد و اعتراضی به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نیست. بنا به‌ مراتب با ردّ اعتراض تجدیدنظر خواهان رأی تجدیدنظر خواسته مستنداً به شق الف از ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید و ابرام می‌گردد. بدیهی است در صورتی‌ که مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان‌ها قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحب حق قصاص را نداشته باشند از طریق دادستان مجری حکم وفق مندرجات ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی برای اجرای قصاص اقدام نمایند. پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد.

شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

ابراهیم لشکری - غلامحسین آماده