تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۹۰۹

پیام: احداث دیوار در اطراف زمین های زراعی، مصداق بزه تغییر کاربری محسوب نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

طبق دادنامه شماره ۰۱۲۱۱- ۱۳۹۲/۱۰/۱۸صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی... در خصوص اتهام آقای م. دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زارعی باغ با ۸۱ مترمربع بنای مسکونی و ۷۹ مترمربع دیوارکشی در پلاک ۱۹۶ بخش... روستای...؛ دادگاه به لحاظ شکایت اداره جهاد کشاورزی... و سایر دلایل احصایی مندرج در پرونده با احراز بزه­کاری وی مستند به ماده یک و دو و سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مواد ۳۷، ۳۸ قانون مجازات اسلامی نام­برده را به پرداخت عوارض ماده ۲ قانون مذکور و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی له دولت محکوم نمود. با تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی... شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان... با صدور دادنامه شماره ۵۶۰۰۰۸۵- ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ با حذف اخذ عوارض ضمن صدور قلع‌وقمع بنای احداثی و تبدیل دیوار احداثی به وضع مجاز(۸۰ سانت با نرده) مستند به ماده ۳ و ۱۰ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۰ دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به ‌عمل ‌آمده تأیید نمود. وکیل محکومٌ‌علیه با ارسال لایحه ‌ای در دو صفحه منضم به یازده برگ مستند به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از ریاست محترم دیوان عالی کشور استدعای اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه و ضمایم آن به هنگام شور قرائت و بررسی خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به سند مالکیت صادره در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۱ که نوع ملک در آن ‌یک قطعه زمین محصور برای پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی... قیدشده است؛ اولاً: قلع‌وقمع دیوار برخلاف اعتبار سند رسمی و ماده ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت است. ثانیاً: دیوار احداثی در اطراف زمین‌های زراعی و باغات منافاتی با حفظ کاربری آن ندارد بلکه در جهت زمین از اتلاف محصول و تخریب و تعرض به زمین و همسو با اهداف قانون‌گذار است و تغییر کاربری محسوب نمی ‌شود. بنابراین با تجویز اعاده دادرسی مستنداً به شق ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محول می‌گردد.

شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی