تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۹۸۵

پیام: در صورتی که زوجه در منزل مشترک سکونت داشته و این امر از ناحیه زوج نیز تأیید شود، دعوی الزام به تمکین محکوم به بی حقی بوده و از مصادیق تحصیل حاصل است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ز. بطرفیت خانم ش.م. با وکالت آقای ع.ح. بخواسته الزام به تمکین با توجه به رونوشت سند ازدواج به شماره.... مورخ ۱۳۶۶/۴/۱۹ دفتر رسمی ازدواج به شماره... رابطه زوجیت دائم بین طرفین محرز و مسلّم است و با عنایت به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی، همینکه نکاح به طور صحّت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف طرفین نسبت به یکدیگر برقرار می‌گردد و زوجه با پدر {باید} در منزلی که شوهر اختیار می‌کند سکنی نماید و طبق اعلام وکیل خوانده در جلسه مورخه ۱۳۹۳/۶/۲۶ زوجه در منزل مشترک که از ناحیه زوج تعیین شده‌است، سکونت دارد و این امر از ناحیه خواهان تأیید گردیده است و در هر حال زوجه حاضر به تمکین می‌باشد. موضوع از موارد تحصیل حاصل بوده، فلذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی خواهان را ثابت ندانسته وحکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. متذکر می‌گردد زوجین مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می‌باشند. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۷۳ دادگاه عمومی خانواده تهران - سمیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ز. بطرفیت خانم ش.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخه ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ صادره از شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین صادر شده‌است، باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - نجفی رسا