نقش احراز مالکیت در دعوای تحویل مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله است و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت ندرد، بلکه احراز مالکیت لازمه دعوی خلع ید است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ت. با وکالت آقای ح.الف. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تحویل آپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش آپارتمان به شماره... به مبلغ 116/000/000 ریال 2 - الزام به ایفای تعهد بر تحویل مورد معامله مقوم به 51/000/000 ریال به شرح محتویات پرونده؛ نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشدند، قرارداد ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد باقیمانده، دلیلی بر فسخ و یا ابطال آن وجود ندارد. دعوی خواهان از حیث مطالبه خسارت تاخیر در تحویل به لحاظ تخلف قراردادی محرز بوده، مستندا به ماده 10 و 219 و 230 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 116/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌گردد و اما دعوی دیگر خواهان مبنی بر تحویل آپارتمان مورد ترافع به دو دلیل عمده قابل استماع نیست: اولا: مطابق جوابیه استعلام شماره 108151/1 - 1393/07/05 بغیر خوانده اشخاص دیگری مالکیت مشاعی دارند که استماع دعوی مستلزم اینست که کلیه مالکین طرف قرار گیرد. درثانی: تحویل خواهان نیز قابل استماع نیست، چرا که تحویل مبیع در اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت می‌باشد که خواهان دلیلی بر مالکیت ارائه ننمودند. بنابراین این قسمت از خواسته خواهان به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی وی اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.ه. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل مبیع صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا حسب مفاد قرارداد بیع شماره... مورخه 1382/10/19 که بر اساس آن دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت خسارات تاخیر در تحویل یک باب آپارتمان مسکونی محکوم نموده، مطابق تبصره 2 ماده 5 قرارداد مذکور، فروشنده متعهد به تحویل مورد معامله ظرف مدت 16 ماه شده‌است و حسب مقررات ماده 362 قانون مذکور، فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله می‌باشد و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت تجدیدنظرخواندگان نداشته، بلکه این موضوع مربوط به دعوی خلع ید می‌باشد. بنابر این تجدیدنظرخواندگان حسب مفاد قرارداد فیمابین و مقررات قانونی موظف و ملزم به تحویل مبیع می‌باشند. بر این اساس تجدیدنظرخواهی، قابل انطباق با بند (ه-) و (ج) ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، به استناد ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی - کرمی

منبع
برچسب‌ها