تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۰۱۱

پیام: صدور حکم بر الزام به تمکین زوجه، مانع دریافت نفقه توسط زوجه از تاریخ مورد درخواست وی تا صدور حکم مزبور نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.الف. به طرفیت خانم س.گ. به خواسته‌ی صدور حکم تمکین و دادخواست متقابل خانم س.گ. به طرفیت آقای ح.الف. به خواسته‌ مطالبه‌ نفقه‌ خود از تاریخ ۱۳۹۳/۸/۷ لغایت صدور حکم از قرار ماهی ۲۵۰ هزار تومان و نفقه آینده فرزند مشترک از تاریخ تقدیم دادخواست از قرار ماهی صد هزار تومان با احتساب هزینه‌ی دادرسی و اما در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه رابطه زوجیت دائم فی‌ما‌بین متداعیین با توجه به تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب... مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ دفتر رسمی ازدواج شماره... حوزه ثبت اسلامشهر محرز می‌باشد و خوانده در قبال دعوی یاد شده ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده، دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۰۲- ۱۱۱۴ قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان و بازگشت به منزل وی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم استان تهران می‌باشد و اما در خصوص دعوی تقابل با موضوع نفقه، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده رابطه زوجیت و وجود فرزند مشترک محرز می‌باشد و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر می‌باشد و به موجب ماده ۱۱۹۲ همین قانون، نفقه اولاد به عهده پدر می‌باشد و با التفات به اینکه دفاعیات خوانده موثر در مقام واقع نگردید، علی‌هذا دادگاه دعوی را وارد و با استناد به مواد ۱۱۰۲- ۱۱۰۶- ۱۱۱۱- ۱۱۹۹- ۱۲۰۶ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه خواهان از تاریخ ۱۳۹۳/۸/۷ تا زمان صدور حکم از قرار ماهی دو میلیون و پانصد هزار ریال و نفقه ی آینده فرزند مشترک از تاریخ تقدیم دادخواست از قرار ماهی یک میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر - شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. و خانم س.گ. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۳ مورخه ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن در یک بخش حکم الزام تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تمکین از تجدیدنظرخواه اول صادر شده‌ است و در بخش دیگر تجدیدنظرخواه اول به پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ لغایت صدور حکم در حق تجدیدنظرخواه دوم محکوم شده‌ است، با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. اجرای حکم تمکین منوط است به تهیه مسکن مستقل و متناسب با شئون زوجه.

رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - نجفی رسا