تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۱۳۲

پیام: چنانچه یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع بزه تصرف عدوانی بگذرد، شکایت علیه متصرف غیرقانونی مسموع نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.، ۴۷ ساله، آزاد با معرفی و تودیع وثیقه، دایر بر تصرف عدوانی؛ از توجه به بررسی اوراق و محتویات نظر به این که قرارداد اجاره فی مابین مالک و مشتکی عنه و مورث شاکی منعقد و در سال ۱۳۸۶ قرارداد مذکور منقضی گردیده است، شاکی دلیلی بر مالکیت منافع ارائه نداده و با توجه به انکار و مدافعات مشتکی عنه و اسناد و مدارک ابرازی او بزهکاری وی به عنوان تصرف عدوانی برای دادگاه محرز نیست و با تمسک به اصالت البرائه و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و در ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر - عظیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۴- ۹۳۰ مورخه ۲۸/۰۵/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقای الف. تحت عنوان تصرف عدوانی مغازه (که شاکی مدعی مالکیت بر سرقفلی آن دارد) که رسیدگی منتهی به صدور حکم بر برائت مشتکی عنه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از جانب او گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و وکیل تجدیدنظرخواه که مدعی است در مورخه ۰۳/۰۲/۹۱ آقای الف. ملک متنازع فیه را تصرف عدوانی کرده و ما در تاریخ ۲۶.۰۳/۹۳ اقدام به شکایت کیفری نمودیم، لذا دادگاه با مدنظر قرار دادن ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که زمان وقوع بزه (با فرض بزه بودن عمل متهم) بیش از یک سال گذشته است با اصلاح رأی مذکور از برائت به قرار موقوفی تعقیب و به استناد به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

راثی نصیری - اسماعیل نژاد