تأثیر نتیجه آزمایش ژنتیک در اثبات زنا توسط زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف باردارشدن زوجه و صدور حکم نفی ولد، موجب اثبات بزه زنا نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ش. طی شکوائیه ای به عنوان دادگاه عمومی... در مقام شکایت اعلام داشته: همسرش خانم م. در سال 1372 با وی ازدواج نموده، از وی دارای دو فرزند می‌باشد لیکن مشتکی عنها صاحب فرزند دیگری به نام.... بوده که مربوط به این جانب نمی‌باشد و با ضمیمه نمودن دادنامه شماره --- -- 12/05/92 شعبه اول دادگاه.... محکومیت همسرش را تقاضا کرده است. در تحقیقی که از شاکی در مرجع انتظامی به عمل آمده با تایید شکوائیه اظهار داشته: م. به علت رابطه نامشروع دارای فرزند دیگر شده که متعلق به من نمی‌باشد. خانم م. شکایت شاکی را قبول نداشته که پرونده در دادگاه مطرح شده، ش. در دادگاه بیان داشته: از م. که همسرم بود دو فرزند داشتم حکم نفی ولد گرفتم بچه سوم مال من نبود. از م. 32 ساله، به اتهام رابطه نامشروع تحقیق گردیده، مشارالیها اظهار داشته: از شاکی سه بچه دارم که یکی را قبول نکرد چون در.... بودم نتوانستم آزمایش بدهم شکایت را قبول ندارم. درباره متهمه قرار اخذ وثیقه به مبلغ یک صد میلیون ریال صادرشده که وثیقه معرفی گردیده و درباره وضعیت اخلاقی متهم گزارش شده، نامبرده دارای حسن اخلاق و حسن شهرت و با ایمان و خانواده دار است به علت مشکل از همسرش جدا گردیده در تاریخ 28/09/92 در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل گردیده، شاکی اظهار داشته: چون م. لوازم خانه را سرقت کرده و رابطه نامشروع دارد، از وی شکایت دارم. اگر لوازم را بدهد رضایت می دهم. متهم در مورد اتهامش به رابطه نامشروع و سرقت لوازم اظهار داشته: حاضرم لوازم را تحویل دهم. مشارالیها طی نامه جداگانه اعلام کرده: لوازم را به درب منزل شاکی برده و از تحویل آن خودداری کرده و می گوید منظور من تحویل وسایل نمی‌باشد فقط قصد اذیت و آزارش را دارم. دادگاه در خصوص شکایت شاکی علیه متهمه دایر به رابطه نامشروع منجر به تولد فرزند از زنای محصنه و سرقت لوازم منزل قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان گلستان صادر نموده. پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان مطرح، دستور رسیدگی و احضار طرفین صادرشده. در تاریخ 10/06/93 در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان تشکیل، طرفین (شاکی آقای ش. و متهمه خانم م.) با وصف ابلاغ قانونی اوراق احضاریه و انتظار کافی حضور ندارند. نماینده دادستان اظهار می دارد: اتهام متهم با توجه به این که زنای واجد جنبه حق اللهی می‌باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم. دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 10/06/93 در خصوص شکایت آقای ش. علیه خانم م. دایر به ارتکاب زنای محصنه با مرد اجنبی ناشناس منتهی به تولد فرزند نامشروع به نام.... با توجه به اظهارات اولیه شاکی و اظهارات وی در دادگاه بدوی و اظهارات مشتکی عنها در این دادگاه و انکار شدید وی نسبت به اتهام انتسابی و این که شاکی با ابلاغ قانونی احضاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نفرستاده و دادنامه ابرازی از سوی دادگاه بخش..... مبنی بر حکم نفی ولد از شاکی به فرزند ادعایی مشتکیعنها می‌باشد به علت فقدان هرگونه ادله اثباتی شرعی و قانونی و این که صرف باردارشدن دلیل بر وقوع زنا نمی‌باشد حکم بر برائت مشتکی عنها از اتهام انتسابی را صادر نموده و آقای ش. نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدیدنظر نموده و مدعی است چند ماه رابطه ای با مشتکی عنها نداشته و قبل از طلاق هم با او رابطه نداشته است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

تجدیدنظرخواهی آقای ش. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست و دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان که به موجب آن خانم م. از اتهام زنای محصنه برائت حال نموده بلااشکال است زیرا تنها دلیل اظهارات شاکی تجدیدنظرخواه است و ارائه دادنامه غیرقطعی شماره 1200 -- 12/05/92 دادگاه بخش.... مبنی بر حکم نفی ولد موثر در مقام نیست، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عینا تایید و استوار می‌گردد.

رئیس شعبه هفتم دیوان عالی کشور - مستشار

انتظاری - بلادی

منبع
برچسب‌ها