الزامات مشاور املاک در معاملات

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم نگه داری نسخه مربوط به مشاورین املاک در معاملات، فاقد وصف مجرمانه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهامات آقای ج.، دایر بر شهادت کذب و اتلاف عمدی اوراق و اسناد غیرتجاری؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، اقاریر صریح و ضمنی متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه های انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستندا به مواد 650 و 682 قانون مجازات اسلامی 1375 و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس از بابت بزه شهادت کذب و دو سال حبس از بابت بزه اتلاف اوراق و اسناد صادر و اعلام می‌نماید. البته صرفا یک فقره از مجازات ها اجرا می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عامل

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. با وکالت آقای... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/06/93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به تحمل دو فقره دو سال حبس به اتهام شهادت کذب و اتلاف اوراق و اسناد غیرتجاری (نسخه های سوم دو فقره مبایعه نامه که مختص به مشاورین املاک می‌باشد) محکوم شده است؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده من جمله اظهارات و دفاعیات متهم در صفحه 59 و دادگاه بدوی و فقد دلیل بر الزام مشاورین املاک برای نگه داری نسخه مربوط به خود و این که با تسلیم نسخ دیگر به طرفین معامله موجب ضرر آن ها نگردیده است اتهام اتلاف اوراق و اسناد غیرتجاری به معترض توجه ندارد، لکن نظر به این که این دادگاه در پرونده فی مابین آقایان م. و م.ر. (شاکی در این پرونده) طی دادنامه شماره --- مورخ 21/12/92 ناظر به دادنامه شماره --- مورخ 30/09/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران وقوع معامله مطروحه در آن پرونده را در تاریخ 13/06/90 احراز کرده است اقرار مورخ 21/10/92 مندرج در صفحه 5 پرونده به انجام معامله موضوع مبایعه نامه های 155492 مورخ 25/02/90 و 155493 مورخ 08/02/90 در تاریخی غیر از 13/06/90 شهادت کذب بوده و اتهام معترض صرفا در خصوص اقرارنامه موصوف شهادت کذب تلقی و دادنامه در این بخش صحیحا اصدار یافته گر چه مجازات معینه را متناسب تشخیص نمی دهد. علی هذا مستندا به مواد 240 و 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و تجدیدنظرخواه را از اتهام اتلاف اوراق و اسناد غیرتجاری تبرئه و با تبدیل حبس از حیث اتهام شهادت کذب به پنج میلیون ریال جزای نقدی دادنامه معترض عنه را به شرح موصوف تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی

منبع
برچسب‌ها