تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۳

پیام: عدم نگه داری نسخه مربوط به مشاورین املاک در معاملات، فاقد وصف مجرمانه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهامات آقای ج.، دایر بر شهادت کذب و اتلاف عمدی اوراق و اسناد غیرتجاری؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، اقاریر صریح و ضمنی متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه های انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستنداً به مواد ۶۵۰ و ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس از بابت بزه شهادت کذب و دو سال حبس از بابت بزه اتلاف اوراق و اسناد صادر و اعلام می نماید. البته صرفاً یک فقره از مجازات ها اجرا می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - عامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. با وکالت آقای... نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۳۹ مورخ ۱۸/۰۶/۹۳ شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به تحمل دو فقره دو سال حبس به اتهام شهادت کذب و اتلاف اوراق و اسناد غیرتجاری (نسخه های سوم دو فقره مبایعه نامه که مختص به مشاورین املاک می‌باشد) محکوم شده است؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده من جمله اظهارات و دفاعیات متهم در صفحه ۵۹ و دادگاه بدوی و فقد دلیل بر الزام مشاورین املاک برای نگه داری نسخه مربوط به خود و این که با تسلیم نسخ دیگر به طرفین معامله موجب ضرر آن ها نگردیده است اتهام اتلاف اوراق و اسناد غیرتجاری به معترض توجه ندارد، لکن نظر به این که این دادگاه در پرونده فی مابین آقایان م. و م.ر. (شاکی در این پرونده) طی دادنامه شماره ۰۱۷۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ ناظر به دادنامه شماره ۸۷۶ مورخ ۳۰/۰۹/۹۲ شعبه ۱۰۸۷ دادگاه عمومی تهران وقوع معامله مطروحه در آن پرونده را در تاریخ ۱۳/۰۶/۹۰ احراز کرده است اقرار مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ مندرج در صفحه ۵ پرونده به انجام معامله موضوع مبایعه نامه های ۱۵۵۴۹۲ مورخ ۲۵/۰۲/۹۰ و ۱۵۵۴۹۳ مورخ ۰۸/۰۲/۹۰ در تاریخی غیر از ۱۳/۰۶/۹۰ شهادت کذب بوده و اتهام معترض صرفاً در خصوص اقرارنامه موصوف شهادت کذب تلقی و دادنامه در این بخش صحیحاً اصدار یافته گر چه مجازات معینه را متناسب تشخیص نمی دهد. علی هذا مستنداً به مواد ۲۴۰ و ۲۵۷ و ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و تجدیدنظرخواه را از اتهام اتلاف اوراق و اسناد غیرتجاری تبرئه و با تبدیل حبس از حیث اتهام شهادت کذب به پنج میلیون ریال جزای نقدی دادنامه معترض عنه را به شرح موصوف تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی