رای شماره 75 مورخ 1383/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 593/82

شاکی:مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 3 خرداد 1383

شماره دادنامه: 75

مقدمه: الف- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/518 موضوع شکایت آقای علی قزل‌سفلی به طرفیت 1- اداره کار و امور اجتماعی شاهرود 2- شرکت ملی فولاد ایران - معادن زغال سنگ البرزشرقی شاهرود به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف 20/12/76 و اعاده به کار مجدد به شرح دادنامه شماره1741 مورخ 11/7/81 با توجه به اینکه در قانون کار مصوب 69 مرور زمان وجود ندارد شکایت شاکی وارد تشخیص و رای هیات حل اختلاف نقض و رسیدگی مجدد را به هیات همعرض محول نموده است. ب-1- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پروندهکلاسه 78/1116 موضوع شکایت آقای یعقوب کاظمی عمروانی به طرفیت اداره کار و امور اشتغال دامغان به خواسته، صدور حکم سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 1450 مورخ 5/10/79 با التفات به ماده200 قانون کار حکم به ورود شکایت صادر نموده است. 2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی سمنان نسبت به دادنامه شماره 1450 مورخ 5/10/79 به شرح دادنامه شماره 1131 مورخ 28/8/81 با توجه به اینکه ماده 20 قانون کار مصوب 69 ناسخ لایحه قانونی راجع به مرور زمان مصوب 59 شورای انقلاب نمی‌باشد حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تناقض آراء شعب دیوان در خصوص شمول یا عدم شمول مرور زمان به اختلافات کارگر و کارفرما در قلمرو قانون کار مصوب 69 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 392 مورخ7/10/82 در هیات عمومی دیوان گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و موضوع تناقض آراء فوق‌الذکر مشمول مدلول رای وحدت رویه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع