رای شماره 171 مورخ 1382/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 104/82

شاکی: رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت5/80/1604 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 29 تیر 1382

شماره دادنامه: 171

مقدمه: رئیس شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، آقای مرتضی حسینی‌لیجائی در پرونده کلاسه 62/56 و 61/26 شعبه 2 دیوان عدالت اداری علیه سازمان اتکاء شکایت کرده که دادنامه شماره 760 مورخ 1367/08/07 علیه سازمان صادر و به موجب دادنامه شماره 13 مورخ 1363/02/01 صادره از هیات تجدیدنظر رای صادره از شعبه 2 نقض و رای به رد شکایت شاکی صادر گردیده نامبرده مجدداً شکوائیه به دیوان تقدیم نموده که در پرونده کلاسه 5/76/228 شعبه 5 دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه شماره 214 مورخ 1375/10/15 مستنداً به بند پ از ماده 14 آیین دادرسی دیوان اصدار یافته شاکی بار دیگر نسبت به دادنامه شماره 13 مورخ 1363/02/01 صادره از هیات تجدیدنظر اعتراض نموده که به شعبه پنجم تجدیدنظر ارجاع و تحت کلاسه ت5/80/1604 ثبت و دادنامه شماره 467 مورخ 1381/04/15 مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر خواه صادر شده تجدیدنظر خواه به موجب لایحه‌ای که تحت شماره 617 مورخ 1381/07/23 ثبت دفتر شعبه 5 تجدیدنظر شده متذکر گردیده چون اینجانب در پرونده کلاسه 75/228 شعبه پنجم دیوان عنوان مشاور را داشته‌ام صالح به رسیدگی و اظهارنظر در پرونده اخیر نبوده‌ام.با توجه به موارد مرقوم نظر به اینکه اینجانب در صدور دادنامه شماره 214 مورخ 1375/10/15 به عنوان مشاور دیوان عدالت اداری اظهار نظر نموده‌ام لذا با توجه به اعلام تجدیدنظر خواه و صراحت بند (د) ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و مردود بودن قاضی در رسیدگی به شکایت چون مسامحه سابقه امر مورد لحاظ قرار نگرفته لذا با احراز اشتباه تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را راجع به دادنامه شماره 467 مورخ 1381/04/15 را دارم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه شکایت استخدامی شاکی مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه قطعی گردیده و رای قطعی مزبور قابل تجدیدنظر در اجرای تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نبوده است. موردی برای نقض دادنامه مورد ادعا در اجرای تبصره‌های مزبور به لحاظ اظهارنظر مشورتی قاضی صادرکننده رای مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع