رای شماره 170 مورخ 1382/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 312/81

شاکی: هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوی و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 29 تیر 1382

شماره دادنامه: 170

مقدمه: الف- شعبه 20 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/777 موضوع شکایت آقای قسمت غلامان به طرفیت هیات مرکزی گزینش - معاون نظارت و هماهنگی امور هسته‌ها وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به نظریه گزینش به شرح دادنامه شماره 1212 مورخ 1379/08/24 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. ب-1- شعبه 20 در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1057 موضوع شکایت خانم زرین‌تاج فاتح‌سقز به طرفیت گزینش آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به برکناری به شرح دادنامه شماره 1465 مورخ 1380/10/25 حکم به رد شکایت صادر نموده است.-2- شعبه 7 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت7/81/68 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم زرین‌تاج فاتح‌سقز به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1057 مورخ 1380/10/25 شعبه 20 دیوان به شرح دادنامه شماره 445 مورخ 1381/07/10 با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر بر اساس مدارک و مستندات خاص پرونده مربوط صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین موضوع از مصادیق ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع