تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۷۴۳

پیام: از نظر دستور زبان ادبیات پارسی، ترکیب یک نام پارسی با یک نام عربی صحیح نیست و با توجه به ضرورت حفظ و صیانت از زبان و ادبیات پارسی، امکان انتخاب چنین نامی برای افراد وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم ز.ق. به طرفیت س. به خواسته تغییر نام از ز. به ن.ز. در شناسنامه شماره... با امعان نظر در محتوای پرونده نظر به اینکه ترکیب دو اسم ن. و ز. ترکیب نامأنوسی است چراکه یک اسم فارسی و غیرعربی را با یک نام عربی ترکیب کردن با دستور زبان ادبیات پارسی صحیح نیست و با توجه به ضرورت حفظ و صیانت زبان و ادبیات پارسی و نیز حفظ صیانت اسناد دادگاه دعوای خواهان را وارد نمی‌داند و به استناد مواد ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و۲۰ قانون ثبت احوال حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می‌کند، این رأی حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شایسته

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ق. به‌ طرفیت س. منطقه غرب تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۵۰۰۳۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۲ صادره از شعبه محترم ۳۵ دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۰۱۵۹ که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به خواسته تغییر نام از ز. به ن.ز. در سند سجلی شماره... به شرح منعکس در دادنامه می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه دادنامه معترض‌عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مقرر در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی‌اعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده بناء علی‌هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توکلی- نامدار