حق تغییر نام

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن، یکی از همین حقوق می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ن.س. با ولایت الف.س. به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از ن. به ع. در سند سجلی شماره... دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان جهت ابطال ادعای خود به استشهادیه استناد نموده و اینکه هرچند نام کوچک خواهان از اسام معروف و متداول در جامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی می‌باشد ولی حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم صریح ماده 958 قانون مدنی هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن یکی از همین حقوق می‌باشد و خواهان اهلیت اعمال این حق را دارا می‌باشد لذا دادگاه با توجه به‌ مراتب دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص حکم به الزام اداره خوانده به تغییر نام از ن. به ع. در سند سجلی فوق‌الذکر را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امرایی فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شهرستان تهران به طرفیت آقای الف.س. به ولایت از ن.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/17 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور حکم به الزام اداره تجدیدنظرخواه (اداره ثبت احوال تهران) به تغییر نام از ن. به ع. در سند سجلی شماره... به شرح مندرج در دادنامه می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی‌رسد و دادنامه معترض‌عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی‌اعتباری و نقض دادنامه معترض‌عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده علی‌هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می‌نماید رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توکلی- نامدار

منبع
برچسب‌ها