رای شماره 224 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 224

تاریخ دادنامه: 16/3/1396

کلاسه پرونده: 96/52

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی قلاوند

موضوع شکایت و خواسته: الزام به اجرای مصوبه شماره 26184/ت48697ه--17/2/1392 هیات وزیران

گردش کار: 1- به موجب مصوبه شماره 26184/ت48697ه--17/2/1392 هیات وزیران مقرر شده است که:

"با توجه به ادغام سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان و برای هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی آن وزارتخانه، پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای 6، 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان سازمان تربیت بدنی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق و مزایای کارمندان سازمان ملی جوانان (سابق) تطبیق پیدا کند، با رعایت تبصره ماده 68 قانون یاد شده مجاز است. "

2- آقای مهدی قلاوند به موجب دادخواستی، الزام اداره کل ورزش و جوانان خوزستان به اجرای مصوبه مذکور را خواستار شده است.

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی اجرای مصوبه شماره 26184/ت48697ه--17/2/1392 هیات وزیران توسط اداره کل ورزش و جوانان خوزستان را تقاضا کرده است، موضوع مطابق حکم قانونی فوق الذکر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع