رای شماره 223 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 223

تاریخ دادنامه: 16/3/1396

کلاسه پرونده: 96/221

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرید وکیل زاده

موضوع شکایت و خواسته: الزام به اجرای ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

گردش کار: 1- آقای فرید وکیل زاده به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت بحران کشور، لحاظ کردن عنوان « مشاغل سخت و زیان آور» در حکم کارگزینی پرسنل ادارات کل مدیریت بحران استانداریها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در سال 1387 به تصویب مقنن رسیده است. آیین‌نامه اجرایی قانون به استناد ماده 15 قانون نوشته شده و در ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون تصریح شده است که:

" ماده 21: مشاغل سازمانی و واحدهای مدیریت بحران مندرج در ماده 19 این آیین‌نامه جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می گردند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای عالی ابلاغ خواهد شد. "

علیرغم حکم این ماده، دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب نرسیده و مشاغل سازمانی و واحدهای مدیریت بحران به عنوان سخت و زیان آور شناسایی نشده اند.

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی ابطال مصوبه ای را تقاضا نکرده است و به شرح دادخواست تقدیمی درج عنوان «مشاغل سخت و زیان آور» را در احکام کارگزینی کارکنان ادارات کل مدیریت بحران استانداریها در راستای اجرای ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را خواستار شده است بنابراین موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع