رای شماره 225 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 225

تاریخ دادنامه: 16/3/1396

کلاسه پرونده: 96/273

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد سرلک به وکالت از آقای یاسر رضایی محلاتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از طرح جامع شهر محلات مصوب سال 1385 نسبت به پلاک ثبتی متعلق به موکل خویش

گردش کار: 1- آقای محمد سرلک به وکالت از موکل خویش، ابطال بخشی ازطرح جامع شهر محلات مصوب سال 1385 نسبت به پلاک ثبتی 13 فرعی از 2597 اصلی متعلق به موکلش را خواستار شده است و مدعی است که پلاک ثبتی موکل پیش از طرح جامع سال 1385 داخل در محدوده شهر بوده ولی با طرح جامع مصوب سال 1385 در حریم شهر قرار گرفته است.

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی ابطال طرح جامع شهر محلات نسبت به پلاک ثبتی متعلق به موکل خود را درخواست کرده است، رسیدگی به موضوع مطابق قانون فوق الذکر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع