تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۴۷

پیام: قرابت و آشنایی طرفین مانع تحقق بزه مزاحمت تلفنی است، اما تلفن می‌تواند وسیله ارتکاب بزه توهین یا تهدید تلقی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت خانم ل. علیه آقای ع.، دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی، فحاشی و تهدید؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، ملاحظه پیامک های ارسالی از خط متهم به شاکی، عدم حضور متهم در محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد ۶۰۸، ۶۴۱ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، متهم را از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث فحاشی به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و از حیث تهدید به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه بوده و پس ازآن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رودهن - حقیقی صفت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ع. به طرفیت خانم ل. از دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۸۳۷ مورخ ۳۰/۰۷/۹۲ ناظر به دادنامه ۱۴۶۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی در مهلت مقرر قانون تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید به مجازات مقرره برای جرم مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید حسب مواد استنادی قانونی محکوم گردیده است. حال با توجه به شکوائیه شاکیه و اظهارات ایشان و متن استخراج شده و با توجه به شماره تلفن های دو طرف و با توجه به لایحه وکیل محترم تجدیدنظرخواه و نظر به این که شاکی اعلام انصراف از شکایت خود نموده با این ترتیب جرم ارتکابی مزاحمت تلفنی با توجه به این که طرفین تلفن همدیگر را شناختند و نامزد یکدیگر بودند به این عمل عنوان مزاحمت تلفنی صادق نمی‌باشد بلکه تجدیدنظرخواه با استفاده از وسیله تلفن به تجدیدنظر خوانده توهین و تهدید کرده است، بنابراین طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به مزاحمت تلفنی نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبرئه می‌گردد. اما جرم توهین و تهدید محرز می‌باشد ولیکن با توجه به این که شاکی اعلام انصراف از شکایت خود نموده و با توجه به این که جرائم توهین و تهدید از جرائم قابل گذشت می‌باشد در اجرای ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با عنایت به ماده ۶۰۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که جرائم موضوع مواد مذکور از جرائم قابل گذشت می‌باشد در اجرای بند ۲ از ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از نقض رأی صادره طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - طائفی