شرط تحقق بزه خرید مال مسروقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط تحقق بزه خرید مال مسروقه، اطلاع خریدار از مسروقه بودن مال است.

رای دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران (امور جنایی تهران) آقایان 1 - ع. 2 - ب. متهم هستند به مشارکت در سرقت های مقرون به آزار از الف) کارگاه تولیدی ش. در تاریخ 04/03/90 که مبلغ 700000 تومان وجه نقد از آقای ح. به سرقت رفته است. ب) کارگاه مخابراتی شرکت ک. در تاریخ 06/12/89 به میزان 4 عدد قرقره کابل 04/600 پیک به متراژ 1000 مترمربع و یک عدد قرقره کابل 04/1200 پیک به متراژ 250 مترمربع متعلق به آقایان ب.ت. و الف. و س. و ج) از آقای ت. از کارگران کارگاه مخابراتی شرکت ک.، مبلغ 130000 تومان وجه نقد و کیف سامسونت و یک دستگاه گوشی تلفن همراه قدیمی به قیمت 20000 تومان به سرقت رفته است. د) از آقای الف.م. یکی از کارگران کارگاه مخابراتی یک عدد گوشی تلفن همراه، ه) از آقای ف. که از کارگران کارگاه مخابراتی شرکت ک. بوده یک عدد گوشی تلفن همراه و کفش و ساعت. و) از آقای ح. که از کارگران کارگاه مخابراتی بوده یک عدد گوشی تلفن همراه به سرقت برده اند. ز) از مغازه جوشکاری ت. آقای ع. در تاریخ 1390/03/01 به میزان 5500 تن ورق برنج. ح) از مغازه پرس کار آقای م.ر. در تاریخ 01/03/90 به میزان 300 عدد گروه سماوری (ورقه برنجی بدنه سماور به وزن 300 کیلوگرم) و مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی آقایان ح. و ب. و خ. و آقایان 3 - م.ک. 4 - ب.ق. 5 - ر. 6 - ر.ر. متهم هستند به مشارکت در سرقت مقرون به آزار از کارگاه مخابراتی شرکت ک. در تاریخ 06/12/89 به همراه متهمان ردیف اول و دوم که میزان اموال مسروقه در بند ب مرقوم افتاد. مضافا این که نامبردگان متهم هستند به مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی آقایان ح. و ب. و خ. همگی با نام خانوادگی و در خصوص اتهام آقایان 7 م. 8 - الف.ن. 9 - ص.، دایر بر خرید اموال مسروقه، دادگاه با توجه به شکایت شکات و شکایت آقای... به وکالت از سه نفر از شکات به اسامی آقایان ب.ت. و س. و الف. و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه مورخ 04/03/90 نحوه سرقت متهمین از کارگاه تولیدی ش. و متهم دستگیر شده آقای ع.به دروغ خود را آقای ر. کارگر معرفی نموده است و گواهی های پزشکی قانونی شکات آقایان ح. و خ. و ب. و اظهارات مطلعین و صورت جلسات مواجهه حضوری فی مابین متهمین و شکات و صورت جلسه مواجهه حضوری فی مابین اتهامی ع. و ص. و صورت جلسه مورخ 07/04/90 شناسایی متهم ع. توسط کارگر گاراژ مخابراتی به نام آقای ت. صورت جلسه کشف 510 کیلوگرم ضایعات ورق برنج متعلق به مالباخته آقای ع. از آقای م.ن. که اقرار نموده از م.م. خریداری نموده است و استرداد 450 کیلوگرم ضایعات ورق برنج به مال باخته آقای ع. و صورت جلسه تحقیق و معاینه محلی صورت گرفته از ناحیه نیروی انتظامی به تاریخ 1389/02/08 از محل سرقت کارگاه مخابراتی و عکس های گرفته شده از محل سرقت و خودرو نیسان به شماره پلاک انتظامی... که قرقره های سیم کابل های مخابراتی مسروقه را بار زده متعلق به متهم الف.ن. می‌باشد و سوابق کیفری متهمین ع. و م.ک. و ب. و ر.ر. و ب.ق. و ص. و صورت جلسه مواجهه حضوری فی مابین متهمان ر. و الف.ن. و صورت جلسه مواجهه حضوری فی مابین آقایان ح. و خ. با متهم ب. و صورت جلسه کشف 40 کیلوگرم سیم کابل مخابراتی بدون برش و سالم از مغازه متهم الف.ن. و صورت جلسه شناسایی متهم ب. توسط شکات آقایان ب.ت. و الف.ح. و صورت جلسه مواجهه حضوری متهمان الف.ن. و م.ک. و صورت جلسه مواجهه حضوری فی مابین شاکی الف. و متهم الف.ن. و دفاعیات بلا وجه متهمین م.م. و م.ک. و الف.ن. و ع. در مورد مشارکت در سرقت کارگاه مخابراتی و دفاعیات غیر موثر آقای... به وکالت از متهم آقای م.م. و آقای... به وکالت از متهم آقای الف.ن. و آقای... به وکالت از متهم ع. و اقاریر متهمین ب. و ر. و ص. و ر.ر. و ب.ق. و ع. در مورد مشارکت در بزه های کارگاه تولیدی ش. و مغازه آقایان ع. و م.ر. با لحاظ سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده مآلا بزه های انتسابی به متهمین برای دادگاه محرز و مسجل گردیده و مستندا به مواد 272 و 277 و 294 و 295 بند ج و 297 و 302 و 304 و 367 و 480 بند 1 و 2 و 3 و 481 و 418 و 428 و 485 و 495 و 652 و 662 و 667 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 42 قانون مارالذکر از حیث شرکت در جرم و مدنظر داشتن ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم و ماده 11 قانون مارالبیان به لحاظ نسخ ضمنی جنبه عمومی بزه ایراد ضرب وجرح عمدی ساده موضوع تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی 1370 از قانون مجازات اسلامی 1392 علی هذا در خصوص بزه مشارکت در سرقت های تعزیری مقرون به آزار هرکدام از متهمین ردیف اول الی ششم را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 50 ضربه شلاق تعزیری و رد بالسویه اموال مسروقه از کارگاه مخابراتی شرکت ک. مندرج در بند ب به مال باختگان آقایان ب.ت. و الف.ح. و س. و به مال باختگان مندرج در بند ج و دال و ه و واو و رد بالمناصفه اموال مسروقه توسط متهمان ردیف دوم نسبت به مال باختگان مندرج در بند الف و ز و ح محکوم می‌نماید. و متهم ب. را در خصوص اتهام مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی آقایان ح. و ب.ی. و خ. با توجه به گواهی های پزشکی قانونی شکات نظر به این که رعایت تساوی در قصاص میسور نیست و شکات نیز خواستار قصاص نشده اند، فلذا حکم اولیه قصاص تبدیل به دیه شده و بدین وسیله متهم ب. را در مورد صدمات عمدی وارده به آقای ح. در خصوص بریدگی متلاحمه روی ساعد چپ و خراشیدگی حارصه آرنج چپ مجموعا به پرداخت دوصدم دیه کامل انسان در حق آقای ح. محکوم می‌نماید. و در مورد صدمات عمدی وارده به آقای ب.ی. دادگاه متهم ب. را در خصوص بریدگی دامیه آهیانه راست و جراحت حارصه روی بینی و جراحت دامیه سمت راست صورت مجموعا به پرداخت 5 صدم دیه کامل انسان و در مورد جراحات حارصه ناحیه تحتانی بازوی راست و ظرف خارجی بازوی چپ و قدام ساق راست و زیر زانوی چپ جمعا به پرداخت دوصدم دیه کامل است و در مورد ارش جرح حارصه سمت چپ شکم و خلف تنه مجموعا به پرداخت یک درصد دیه کامل انسان در حق آقای ب.ی. محکوم می‌نماید. و در مورد صدمات عمدی وارده به آقای خ. دادگاه متهم ب. را در خصوص بریدگی دامیه خلف ساعد راست و جرح حارصه مچ دست چپ جمعا به پرداخت 5/1 صدم دیه کامل انسان و در مورد ارش تورم خلف ساعد راست به پرداخت سه هزارم دیه کامل انسان در حق آقای خ. محکوم می‌نماید. بدیهی است متهم ب. مکلف به پرداخت نصف دیات متعلقه به شکات آقایان ح. و خ. و ب.ی. می‌باشد و مهلت پرداخت دیه ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه مورخ 04/03/90 می‌باشد. و در خصوص بزه مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی آقایان ح. و ب.ی. و خ. منتسب به متهم آقای ع. با توجه به گذشت منجز و قطعی شکات پرونده و قابل گذشت بودن جرم معنونه مستندا به بند 2 ماده 6 و ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به موقوفی تعقیب متهم آقای ع. در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص متهمان ردیف هفتم و هشتم و نهم آقایان م.م. و الف.ن. و ص. هرکدام از آن ها را در مورد اتهام خرید اموال مسروقه به تحمل 15 ماه حبس تعزیری و تحمل 40 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. بدیهی است ایام بازداشت قبلی متهمین از محکومیت حبس آن ها کسر خواهد شد. هم چنین در خصوص اتهام انتسابی به متهم ص. در کیفرخواست صادره دایر بر معاونت در سرقت مقرون به آزار از طریق در اختیار قرار دادن قیچی آهن بری به سارقان دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دفاعیات به عمل آمده از ناحیه متهم ص. نظر به این که برای تحقق معاونت در جرم وجود و مدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است درحالی که در مانحن فیه شرط مذکور ملاحظه نمی گردد، علی هذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی مذکور و تبصره 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامی با در نظر داشتن اصل 37 قانون اساسی نظر به این که دلیل اثباتی مکفی که برای دادگاه اقناع وجدانی حاصل گردد بزه معنونه از ناحیه متهم ارتکاب یافته باشد در پرونده ملاحظه نمی گردد، بدین وسیله رای به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. هم چنین در خصوص بزه مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی آقایان ح. و ب.ی. و خ. منتسب به متهمین م.ک. و ب.ق. و ر. و ر.ر. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اظهارات شکات پرونده و دفاعیات متهمین با توجه به این که نامبردگان مشارکتی در سرقت کارگاه تولیدی ش. که منجر به ایراد ضرب وجرح عمدی آقایان ح. و ب.ی. و خ. گردیده نداشته اند و صرفا در سرقت پنج قرقره کابل مخابراتی متعلق به آقایان ب.ت. و الف.ح. و س. با متهمان ردیف اول و دوم مشارکت داشته اند، علی هذا به جهت این که ادله اثباتی مکفی که افاده قطع و یقین ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه متهمین را بنماید در پرونده ملاحظه نمی گردد و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برائت متهمین را در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید. در خاتمه به دادسرا تذکر داده می‌شود راجع به شکایت آقای م.ر. علیه متهمین ع. و ب.ک. و م.ک. و ب.ق. و ر. و ر.ر. دایر بر تخریب عمدی شیشه طرف راننده و قفل فرمان و سیم کشی و جلوداشبورد ماشین پژو 405 مدل روا به شماره پلاک انتظامی... از ناحیه دادسرا نفیا یا اثباتا اظهارنظر نهایی صورت نگرفته است و دادسرا مکلف است در این خصوص قرار نهایی صادر نماید. رای صاده نسبت به متهم ر. غیابی محسوب می‌گردد و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و در خصوص سایر متهمین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کامجو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - م. 2 - ع.ق. 3 - م.م. 4 - م.ک. 5 - الف.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/06/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیهم در رابطه با اتهامات سرقت و تحصیل اموال مسروقه (موضوع شکایت شاکیان به نحو منعکس در پرونده) به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم گردیده اند؛ اولا نظر به عدم احراز علم و اطلاع متهمین به نامان 1 - الف.ن. 2 - م.م. از مسروقه بودن اموال مورد پرونده و با استظهار از اصل برائت و مستندا به شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه دادگاه متهمین موصوف را از بزه انتسابی (تحصیل و خریدوفروش اموال مسروقه)تبرئه می‌نماید. ثانیا در خصوص محکومیت متهمین به نامان 1 - ع.ق. 2 - م.ک. دادنامه معترض عنه از جهت رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال ماهوی مواجه با خدشه ای قانونی نبوده، مع الوصف نظر به وضعیت خاص متهمین و اخذ رضایت تعدادی از شکات مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس مقرر در مورد محکوم علیه آقای ع.ق. به دو سال حبس و مجازات شلاق به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و مجازات حبس مقرر در مورد محکوم علیه آقای م.ک. به دو سال حبس تبدیل می‌شود. در سایر موارد محکومیت متهمین موصوف به قوت خود باقی است. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سعادت زاده - ایرانی

منبع
برچسب‌ها