تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۳۱

رأی دادگاه بدوی

آقای ع.ب. فرزند خ. دادخواستی علیه الف. به خواسته ابطال گواهی فوت مضبوط در سند سجلی‌اش به محاکم حقوقی اهواز تقدیم و مضموناً اظهار داشته بنده در قید حیات دارای شناسنامه شماره ۷۰ می‌باشم با مراجعه به اداره ثبت‌احوال ملاحظه نموده‌ام خلاصه فوت شماره ۰۹۴۰۹۲۵ در پرونده سند سجلی‌ام درج می‌باشد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم.

پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اهواز ارجاع شده و مرجع مذکور به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۱۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ مضموناً با استدلال به اینکه اداره ثبت‌احوال از صدور گواهی مذکور نفعی تحصیل نکرده و از ابطال آن هم ضرری نمی‌کند موضوع خواسته را از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است. متعاقباً پرونده به شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ارجاع شده و مرجع اخیر نیز طی دادنامه شماره ۶۰۰۵۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۱ مضموناً با استناد به حدود صلاحیت‌های مقرر در ماده ۴ قانون ثبت‌احوال و اعلام اینکه خواسته شاکی قابلیت طرح در دیوان ‌عدالت اداری را ندارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی اهواز صادر و به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ب. فرزند خ. دادخواستی علیه الف. به خواسته ابطال گواهی فوت مضبوط در سند سجلی‌اش به محاکم حقوقی اهواز تقدیم و مضموناً اظهار داشته بنده در قید حیات دارای شناسنامه شماره ۷۰ می‌باشم با مراجعه به اداره ثبت‌احوال ملاحظه نموده‌ام خلاصه فوت شماره ۰۹۴۰۹۲۵ در پرونده سند سجلی‌ام درج می‌باشد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم.

پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اهواز ارجاع شده و مرجع مذکور به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۱۴۱ مورخ ۹۳/۲/۲۷ مضموناً با استدلال به اینکه اداره ثبت‌احوال از صدور گواهی مذکور نفعی تحصیل نکرده و از ابطال آن هم ضرری نمی‌کند موضوع خواسته را از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است. متعاقباً پرونده به شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ارجاع شده و مرجع اخیر نیز طی دادنامه شماره ۶۰۰۵۵۷ مورخ ۹۲/۵/۱۱ مضموناً با استناد به حدود صلاحیت‌های مقرر در ماده ۴ قانون ثبت‌احوال و اعلام اینکه خواسته شاکی قابلیت طرح در دیوان ‌عدالت اداری را ندارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی اهواز صادر و به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آقای ع.ب. فرزند خ. دادخواستی علیه الف. به خواسته ابطال گواهی فوت مضبوط در سند سجلی‌اش به محاکم حقوقی اهواز تقدیم و مضموناً اظهار داشته بنده در قید حیات دارای شناسنامه شماره ۷۰ می‌باشم با مراجعه به اداره ثبت‌احوال ملاحظه نموده‌ام خلاصه فوت شماره ۰۹۴۰۹۲۵ در پرونده سند سجلی‌ام درج می‌باشد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم.

پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اهواز ارجاع شده و مرجع مذکور به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۱۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ مضموناً با استدلال به اینکه اداره ثبت‌احوال از صدور گواهی مذکور نفعی تحصیل نکرده و از ابطال آن هم ضرری نمی‌کند موضوع خواسته را از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است. متعاقباً پرونده به شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ارجاع شده و مرجع اخیر نیز طی دادنامه شماره ۶۰۰۵۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۱ مضموناً با استناد به حدود صلاحیت‌های مقرر در ماده ۴ قانون ثبت‌احوال و اعلام اینکه خواسته شاکی قابلیت طرح در دیوان ‌عدالت اداری را ندارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی اهواز صادر و به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده است.