مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف از شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که تصرف شهرداری در ملکی در اجرای مقررات قانونی باشد، مالک صرفا حق دریافت بهای روز ملک را دارد و اجرت‌ المثل ایام تصرف از شهرداری قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم خ.ز. فرزند ح. با وکالت آقای م.ن.ط. به طرفیت شهرداری به خواسته 1 - مطالبه قیمت روز ملک به پلاک ثبتی.... واقع در بخش --- تهران 2 - مطالبه اجرت‌ المثل ایام تصرف خوانده با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به 51 میلیون ریال. به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته: خواهان مالک شش دانگ ملک فوق‌ الذکر بوده که خوانده بدون اذن وی متصرف آن می‌باشد بنابراین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارد. با عنایت به محتوای پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی به شرح برگ 27 پرونده که تصریح داشته به موجب سند قطعی ملک فوق ‌الذکر از تاریخ 1386/11/19 به خواهان منتقل شده و در مالکیت وی است و دادگاه ضمن جلب نظر کارشناس النهایه پس از اعتراض خوانده، هیات 5 نفره کارشناسی به شرح برگ 144 پرونده نظر خود را در خصوص میزان اجرت‌ المثل و ارزش عرصه ملک فوق ‌الذکر داشته که پس از ابلاغ به طرفین در مهلت مقرر قانونی از اعتراضی که کارشناسی مجدد را ایجاب نماید مصون بوده و با توجه به عدم ارائه دفاع ودلیل موثری از سوی خوانده که بی‌ حقی خواهان را اثبات نماید به این بیان که نمایندگان حقوقی خوانده طی لوایح متعدد، خصوص آخرین لایحه که به شماره 100 - 1393/02/01 به شرح برگ 146 پرونده ثبت و ضمیمه پرونده است مدعی عدم استحقاق خواهان در خصوص مطالبه بهای ملک و اجرت‌ المثل بوده و حال آنکه تصرف شهرداری در ملک خواهان برابر مقررات مربوط صورت نگرفته تا موجب سلب مالکیت خواهان شود و با وجود مالکیت خواهان بر ملک مورد تنازع، همانطور که استحقاق وی بر مطالبه بها ملک به جهت اینکه با اقدام شهرداری ملک وی در حکم تلف بوده، محرز است، استحقاق وی بر مطالبه اجرت‌المثل نیز محرز است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 308 ، 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 900/7/000/000 ریال بابت بهای ملک خواهان به نرخ روز و مبلغ 266/340/000 ریال بابت اجرت ‌المثل ایام تصرف ملک خواهان از تاریخ 1386/11/19 لغایت 93/5/13 و مبلغ 163/326/800 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000/000 ریال بابت حق‌ الوکاله وکیل و مبلغ 4/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی به ماخذ محکوم‌ به توسط خواهان مازاد بر هزینه پرداخت شده و همچنین ابطال تمبر مالیاتی حق‌ الوکاله مازاد بر تمبر ابطال شده توسط وکیل خواهان تا سقف 6/000/000 ریال می‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت خانم خ.ز. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن حکم به محکومیت شهرداری منطقه 13 به پرداخت مبلغ 266/340/000 ریال بابت اجرت‌ المثل ایام تصرف ملک خواهان به شماره پلاک.... بخش --- تهران صادر شده است حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا تصرفات شهرداری در اجرای مقررات قانونی بوده و بر اساس این مقررات قانونی مالک صرفا استحقاق دریافت قیمت روز ملک را دارد لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص نقض نموده حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید اما تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر بخش‌های دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 900/7/000/000 ریال بابت بهای ملک و پرداخت هزینه دادرسی، حق‌ الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی می‌باشد به‌لحاظ اینکه مالک رسمی خواهان محرز بوده رای بر مبنای نظریه هیات کارشناسی صادر شده که با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده منطبق است وارد و موجه نمی‌باشد. جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رای صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موذن- امیری

منبع
برچسب‌ها