تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۷۷

پیام: پیوست نکردن وکالت نامه وکیل به دادخواست فرجام خواهی از موارد نقص دادخواست و موجب اقدام قانونی دفتر (اخطار رفع نقص) است.

رأی خلاصه جریان پرونده

پس از صدور دادنامه مرقوم از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی از آن فرجام‌خواهی شده و پس از تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال گردیده و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تقدیم دادخواست فرجامی توسط وکیل وکالت‌نامه دارای اختیار فرجام‌خواهی تمبر شده باید پیوست دادخواست شود. پرونده فرجام‌خواهی حکایتی از مدارک سمت وکیل فرجام‌خواه ندارد و پرونده از این حیث دارای نقص است مقرر می‌دارد پرونده دفتر برای اقدام قانونی اعاده گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور

غفارپور- شاملو