تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۷۶

پیام: دعوای خلع ید مالی است و حکم صادره درخصوص آن در صورتی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، حتی با تأیید رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر، غیرقابل فرجام خواهی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

بدواً در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۹ بانو س.ش. علیه ع.ص. در دادگستری کرج طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به خلع‌ید خوانده از مساحت ۱۶ مترمربع مغازه تحت پلاک ثبتی ۲۲۴/۱۵۵ اصلی قطعه ۵۹ کرج مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد هزارریال با خسارت دادرسی کرده است. خوانده نیز دعوی متقابل علیه خواهان و م.ن. به خواسته تنفیذ معامله طرح و درخواست رسیدگی نموده است. شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی کرج پس از یک سلسله رسیدگی و اقدامات قضایی- که حسب اقتضای مورد لزومی به تهیه گزارش ماهوی از پرونده نیست- بالاخره ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۳۸ و ۳۷ مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۰ در مورد دعوی اصلی حکم به بطلان آن و راجع به دعوی تقابل با استدلالی که کرده است قرار رد آن را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی بانو س.ش. شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۶۱۱- ۱۳۸۸/۴/۳۱ دادنامه بدوی را نقض و حکم به خلع‌ید از مقدار مازاد متصرفی دوازده مترمربع موضوع اجاره‌نامه را صادر کرده است. ع.ص. با رجوع به قوه قضائیه و اعتراض به دادنامه صادره درخواست اعاده دادرسی نموده که مورد قبول ریاست قوه قضائیه واقع شده و رسیدگی آن بعداً به شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. شعبه مرقوم پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۷۵۲- ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ اعتراض و درخواست اعاده دادرسی فوق‌العاده را قبول و دادنامه شماره ۶۱۱- ۱۳۸۸/۴/۳۱ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر تهران را نقض و دادنامه بدوی را تأیید کرده است، از این رأی فرجام‌خواهی شده است و پس از تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به خواسته که یک دعوی مالی است و صرف‌نظر از بهای خواسته پس از صدور رأی از آن تجدیدنظرخواهی شده و در دادگاه تجدید استان تهران به آن رسیدگی و صدور حکم و نهایتاً بعد از اعتراض قوه قضائیه منتهی به تأیید دادنامه بدوی طی دادنامه فرجام‌خواسته در شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران شده است. لذا دادنامه صادره از احکام قابل فرجام موضوع بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست نتیجه قابل طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد و قرار رد فرجام‌خواهی صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور

غفارپور- شاملو