شرایط طرح دعوای تخلیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دعوی تخلیه ملک استیجاری مستلزم این است که خواهان مالک عین یا منافع محل مورد اجاره باشد و یا به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام کند و صرف سبق تصرف یا تنظیم قرارداد اجاره در فرض احراز و اثبات مالکیت غیر بر مورد اجاره، حق مطالبه اجاره بهاء یا تخلیه برای وی ایجاد نمی کند.

رای دادگاه بدوی

دعوای خواهان آقای الف.ف. به طرفیت خوانده آقای م.م. با وکالت خانم م.ب. به شرح دادخواست تقدیمی به خواسته: 1 . صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 78/000/000 ریال بابت اجور معوقه 2 . صدور حکم مبنی بر تخلیه مورد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجور و الزام خوانده به جبران کلیه خسارات وارده قانونی- هزینه‌های دادرسی و غیره. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در مندرجات صورت‌جلسه دادرسی مورخ 1393/03/25 این دادگاه و ملاحظه دفاعیات وکیل خوانده به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده تحت شماره 1285 - 1393/03/25 و با التفات به اینکه ملک مورد دعوی عرصتا و اعیانا به نام خواهان نمی‌باشد و در این هنگام اجابت خواسته خواهان فرع بر مالکیت رسمی خواهان بر ملک متنازع‌ فیه می می‌باشد لذا در وضعیت موجود اجابت خواسته میسور نمی‌باشد بنا به مراتب دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، دادگاه به استناد ماده 22 قانون ثبت و بند 10 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ف. به طرفیت آقای م.م. که نام تجدیدنظرخوانده به م.م. اصلاح می‌گردد نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر صدور قرار رد دعوی خواهان بدوی به‌ خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره نظر به جمیع اوراق و محتویات و مستندات ابرازی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی در این مرحله با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله نیز هیچ دلیلی که حکایت از مالکیت مشارالیه نسبت به عرصه یا اعیان و یا منافع محل مورد اجاره داشته باشد ابراز ننموده و دلیلی که موید جواز وی در اجاره محل باشد نیز ابراز نشده مضافا تجدیدنظرخواه (خواهان) در جلسه دادرسی در این مرحله به صراحت به مالکیت بنیاد مستضعفان در پلاک موضوع دعوی اقرار دارد و با توجه به اینکه به نظر این دادگاه موجر باید مالک عین یا منافع به نحوی از انحاء باشد و یا به‌ وکالت از طرف مالک و یا به نمایندگی وی اقدام نماید در مانحن‌ فیه چنین نیست و سبق تصرف و یا قرارداد اجاره علی‌رغم احراز و اثبات مالکیت غیر بر آن برای خواهان ایجاد حق مطالبه اجاره یا تخلیه نمی‌نماید بنابراین دادگاه اعتراض معترض را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه مورد اعتراض را تایید و استوار می‌نمایدرای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی- شفیعی

منبع
برچسب‌ها